Simbaan ti Manaoag, natakawan

MANAOAG, Pangasinan – Kitkitaen dagiti polis ditoy ti anggulo a karaman dagiti guardia iti panagtakaw iti opisina ti simbaan ditoy itay nabiit.

Sinerrek dagiti mannanakaw ti simbaan ditoy ket kinasakasda dagiti kuarta iti alud ti lamisaan ti cashier nga agdagup iti P1,200 kalpasan a napaayda a manglukat iti vault.

Kinuna ni COP Mateo Casupang a napalutpot dagiti guardia a duty iti dayta a rabii ta dida nadlaw ti iseserrek dagiti mannanakaw ken ti panangpadasda a pananglukat iti vault.

Segun iti polis, mapattapatta a naiwayat ti panagtakaw iti nagbaetan ti alas dies ti rabii ken alas kuatro ti parbangon.

Nakaserran dagiti dua a ridaw ti simbaan iti alas nuebe ti rabii.#