SIMBAAN TI PIAT

SIMBAAN TI PIAT. Adu a relihioso ken panatiko ti mapan sumuksuknal iti Simbaan ti Piat idiay Cagayan gapu iti pammatida a mirakuloso ti patron ditoy. Kasla pagpiestaan iti ruar ti simbaan gapu kadagiti kasla nagtubo nga uong nga aglako kadagiti rosario, kandela, estatua ken dadduma pay nga adda pakainaiganna iti relihion. (Julie Beth Balite)