Singson, Baterina, nagpinnirma iti peace covenant

VIGAN CITY – Iti umuna a gundaway, nagsango ken nagdinnakulap ti dua a kandidato para iti kinadiputado iti umuna a distrito ti Ilocos Sur kas panangipatalgedda ti tarigagayda a natalna, naurnos ken nadalus ti maisayangkat nga espesial nga eleksion.

Mismo a da Arsobispo Ernesto Salgado ti Arkidioses ti Nueva Segovia, OIC PNP Provincial Director Senior Supt. Reynante Partible, Col. Harold Cabreros ti Philippine Army, pannakabagi ti Commission on Elections, DepEd, dagiti COP ti nadumaduma nga ili iti umuna a distrito, dagiti lider dagiti agsumbangir a partido ken mediamen ti nangimatang ti panagpinnirma da Vigan City Vice Mayor Ryan Luis Singson ken ni Atty. Trandy Baterina iti katulagan ti kappia a naangay iti St. Paul Metropolitan Cathedral idi Mayo 20 tapno masiguro a nadalus, natalna ken naurnos ti maisayangkat nga espesial nga eleksion para  diputado ti umuna a distrito ti Ilocos Sur inton Mayo 28.

Nagbakante ti puesto ti diputado iti umuna a distrito ti Ilocos Sur kalpasan a naikkat iti listaan ti Kamara ni dati a Cong. Ronald Singson maigapu iti panangsentensia kenkuana ti Hong Kong court a mabalud iti makatawen ket kagudua gapu iti panagikutna iti maiparparit a droga.

Naisayangkat ti nadakamat a pinnirma babaen ti initiative ti Provincial Pastoral Council for Responsible Voting  nga idauluan ti provincial chair a ni Sister Lilian Carraza.

Segun ken ni Carraza, gagem daytoy peace covenant ti pannakaisayangkat ti nadalus, natalna ken addaan iti integridad a panagpipili itoy umay nga special elections inton Mayo 28.

“Datayo amin, tarigagayantayo ti kappia. Ngarud mangrugi koma iti kampo dagiti dua nga agpaidasig ti nainkappian nga eleksion,” kinuna ni Carraza.

Naipalaon iti peace covenant dagiti allagaden a suroten da Singson ken Baterina bayat ti kampania, bayat ken kalpasan ti eleksion.

Karaman ditoy dagiti ituyang ti COMELEC, respetarenda ti resulta ken pagtalinaedenda ti kinadalus ken kappia iti umuna a distrito ti probinsia.#