Sino ni Ponsio Pilato?

Salaysay ni Melvin Bandonil

 

No madakamat ti nagan a Ponso Pilato, maipalagip kadatayo ti maysa nga agturay a nangbuggo iti imana iti danum kas panangipakitana nga awan ti basolna iti pannakasentensia ni Jesus a matay iti krus no di ket responsibilidad dagiti Hudeo.

Inaramid dayta ni Ponso Pilato agsipud ta nupay makitana nga awan ti basol ni Jesus, amkenna met ti mabalin a mapasamak no mapagurana dagiti Sanhedrin ken pariseo a nangsugsog kadagiti Hudeo a mangiyikkis iti pannakailansa ni Jesus.

Ngem asino ni Ponso Pilato? Ni Ponso Pilato (Pontius Pilate wenno Pontius Pilatus) ti maikalima a procurator ken nangsukat ken ni Valerius Gratus idi A.D. 26. Ti Judea idi ket sakop ti Roman Empire ni Emperor Tiberius. Nagtakem ni Pilato manipud iti AD 26-36,  kadagitoy a panawen ti panangaskasaba ni San Juan Bautista (St. John the Baptist) ken ni Jesucristo.

Kas procurator, Ponso Pilato ti makaammo amin a mapasamak iti Judea. Isu ti addaan iti otoridad. Isu nga idi kinondena dagiti pariseo ken Sanhedrin ni Jesus, naisaklang iti sanguanan ni Pilato.

Ngem nagamak ni Pilato a mapasamak ti riribuk iti Judea, isu a pinatganna ti kiddaw dagiti pariseo, Sanhedrin ken dagiti umili. Sinurotna ti pagayatan dagiti nagisaklang. Napasamak ngarud ti pannakailansa ni Jesus iti krus.

Kas kangatuan iti turay ti Judea, nalaka laeng koma ti panangibilinna a mawayawayaan ni Jesus. Ngem agpeggad met no kua ti posisionna a kas procurator no agdarum dagiti pariseo ken Sanhedrin iti emperio ket mapatapuak pay iti takemna. Iti panangipalubosna ti pannakailansa ni Jesus, naprotektaran met ni Pilato ti takemna.

Saan a nalawag ti nagtaudan a pamilia ni Pilato. Ngem adu dagiti mangibagbaga a maysa a PILEUS – wenno nawayawayaan a tagabo. Ditoy kano a naadaw ti naganna a Pontius Pilatus. Ti panagta-kemna a kas procurator ket maigapu iti maysa a tao a nabileg ken maimpluensia, ni Sejanus.

Kas procurator ti Judea, nagnaed iti palasio ni Herodes a masarakan iti Caesarea. Addaan daytoy iti soldado nga agdagup iti tallopulo a ribu manipud iti Jerusalem.

Narungsot, saanna nga ammo ti mangngaasi. Isu a kabusor dagiti Judeo ti inna panagturay. Pinapatayna pay dagiti Galileans a madama nga agidatdaton (Lucas 13:1). Daytoy ti nangdegdeg iti pananggura dagiti umili kenkuana. Ngem nasikap ni Pilato, awan ti asinoman a palubosanna a mangidanon iti saan a naimbag a damag maipapan kenkuana iti emperor ta papatayenna daytoy.

People power ti nangpatapuak kenkuana babaen kadagiti umili ti Samaria. Maysa ngamin nga impostor ti nangirakrakurak iti damag a ni Pilato ti nakadiskubre iti sagrado a sasakyan nga indulin ni Moses idiay Bantay Gerizim. Awan met ti kinapudnona dayta a banag. Napunnuan dagiti Samaritan, ket nagarmasda a rimmaut iti palasio a yanna ket napasamak ti nadara a ranget. Nagpulong pay dagiti Samaritans ken ni Vitellius ti Syria iti kinadakes ti panagtakemna.

Gapu kadagiti nagsasamusam a reklamo maikontra iti panagtakemna, napaayaban sadiay Roma tapno sungbatanna dagiti alegasion a basbasolna iti sanguanan ni Emperor Tiberius. Ngem sakbay a nakagteng iti Roma, natayen ni Emperor Tiberius.

Saan a nalawag ti kabibiagna kalpasan itoy a pasamak. Ngem kuna ti maysa a historian nga agnagan iti Eusebius a nagtultuloy ti saan a nasayaat a panagbiagna, a rason ti inna panagpakamatay.

Inawagan dagiti umili ti bangkayna a Mors Pilati. Intapuakda ti bangkayna iti Karayan Tiber. Ngem mapapati a nadisturbo ti danum iti kinaadda ti bileg ti demonio. Inikkat dagiti umili ti bangkayna ket impanda idiay Vienne sada intapuak iti Dan-aw ti Lausanne. Ditoy a naaramid ti monumentona. Ngem tagimalasen latta dagiti umili ti kinaaddana dita isu nga inyalisda manen bangkayna sada intapuak iti bassit a dan-aw iti nasulinek a bantay iti asideg ti Lucerne. Inawaganda ngarud a Bantay ni Pilato dayta naudi a nakaidulinan ti bangkayna.#