sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

SINURSURAN: Gapu ta awan kuriente

KAANO ngata nga agkakuriente? Nagrigat ti biag no awan…

Kastoy ti naynay a nangngegtayo itay nakalikud ni Ompong a nangbisita iti sibubukel a Luzon a nangiddepanna iti suplay ti kuriente.

Pudno a narigat ti awan kurientena aglalo iti rabii. Nadagaang ti aglawlaw. Awan pangep-ep iti pudot a kumawkawikiw. Awan pay ti mabuya. Makapailiw dagiti teleserye, kadagiti adik itoy.

Ngem sabali ti il-iliwek a mabuya. Saanak a fan kadagiti teleserye. Documentaries ken damdamag ti pagaayatko a buyaen a nagpatingga idi naiddep ti kuriente sakbay a dimmalan ni Ompong.

Wen, diak a paggugusto dagiti teleserye. Sayang, para kaniak, laeng ti orasko kadagita a klase ti mabuya. Agrikusto met laeng iti love triangle, panagibales, panaglilinniput ti kaaduanna a tema a mauk-ukarkar kadagitoy.

Agsuratak laengen iti salaysay, para-Sinursuran, daniw, sarita ken sarita a para ubbing!

Nairuarko pay ti adda a rikriknaek!

Kadaytoy a kaawan ti kuriente, pudno nga adu a pakalag-anantayo ti napugsat ti serbisioda. Masapul a manomano manen ti panaglaba. Naginana met dagiti oven, rice cooker ken no ania nga aplayanses a mangmangted iti nam-ay iti tunggal maysa.

Isu a kapilitan ti panagsubli iti nakaisigudan.

Daytoy ngarud rigat a kunkunatayo iti kaawan ti suplay ti kuriente, kas man la naimaterialan a banag. Ngem panunoten nga idi pay panawen nga awan ti kuriente, wenno aplayansestayo, saantay’ met nga ibilbilang dagitoy a rigat. Di kadi?

Nagbiag da apong idi nga awan dagitoy a pagnam-ayan nga impaay ti kuriente kadakuada.

Ngem naragsakda latta. Awan ti reklamoda. Nalag-an ti amin kadakuada.

Ngem no kitaentayo a nalaing, adu dagiti rumbeng a pagyamanan iti kaawan ti kuriente.

Unaekon nga ibaga ti ammok nga adda nga agay-ayam iti panunot ti tunggal maysa: ti ibababa ti bayadan a nausar nga enerhia. Madika pay ‘ta arig nagudua ti electrical bill iti kaawan ti kuriente?

Mailaksid ditoy dagiti saan a nakateppel a naggagatang iti generator a nagdanag iti kabayag ti mabalin a kaawan ti kuriente. Aglalo ket pudno man met a napigsa ni Ompong a nangduprak iti pagilian. Adu ti dinadaelna a poste ken linia.

Di kad’ ad-adda a nagastosanda gapu iti kinangina ti gasolina!

Isu a diak met ketdin nasdaaw no apay a ngimmina ti charging ti selpon, dagiti mainum a softdrinks, juices, frozen a taraon; ken kangrunaanna ti yelo. Daytay normal nga ice, 20 pisos. No cubes, 30 pisos ti sangakilo. Nga inanusan latta dagiti naruam a nalamiis ti inumenda!

Ket dayta manen ti pagyamyamanak. Saankami a nairuam ditoy balay nga adda yelona ti inumenmi. Normal laeng ti kalamiisna ti adda iti water jug. Di kad’ nakainutkami!

Agasem pay koma dayta tallo lawas a gimmatgatangak iti yelo? (Ta ita a sursuratek daytoy, isu ti panagaddana ti koriente iti purokmi nupay immun-unan a nagadda dagiti adda iti haywey. Duapulo ket tallo nga aldaw nga awan!).

Iti pay kaawan ti kuriente, ne, ket napadasak manen tinariingak a klase ti panagbiagmi idi. De-gaas a pagsilawan apaman a makariing iti agsapa. Wenno no maturog iti rabii a maiddep met laeng apaman a maiturogmi nga agkabsat. Ngem awan ti reklamomi. Naragsak latta ti biag.

Ket itoy a brownout, wen, narigatankami met idi damo. Kasla naglidem ti aglawlaw. Agkarkarawa. Ngem agingga a nairuamkami. Rimayray la ket ngarud dagiti naruay a lagip iti daydi kalapaw a dimmakkelanmi nga agkabsat. Adda man bimmangon a degges ti iliw iti napalabas. Nanumo a panagbiag. Ngem naragsak. Awan ti telebision a mangag-agaw iti panawenmi nga agkakabbalay.

Kasla man iniliwko dagidi rabii a kadkaduaennak ni nanang, iti lawag ti de-gaas a pagsilawan, nga agbasabasa kadagiti libromi iti elementaria. Pimmatak ti lagip iti daydi libro nga ibasbasana kaniak, ti Henny Penny is a red hen…

Gapu ta brownout, awan ti paglinglingayan a buyaen. Ditoy a napanunotko ti panagubingko. Inistoriaak met dagiti dua a babassit nga ubbingmi a naadaw kadagiti nabasbasak iti magasin ken bukodko payen a sinurat. Ne, ket permi man a panagdengngegda!

Dayta laeng ta damagda a damag. Ngem makaliwliwa met ti kaadda ti interesda iti mayis-istoria kadakuada.

Awanen ti dakdakkel pay a gunggona no di ti nabukel a relasionmi. Nakaum-umbida pay. Saan a kas iti kallabes nga apaman a malpas ti pannangan, pagdiretsuandan ti agbuya iti telebision. Nupay patpatangan latta met ida no kua, ngem kasla parparawpaw ti panagdengngegda ta adda iti telebision ti imatangda.

Di kad’ dakkel a pagyamanak iti kaawan ti kuriente! Biniagna ti bonding time-mi!

Iti sobra a pudotna, aguanta paypay ti pamay-ak kadagiti ubbingmi. Pakapuyatan no dadduma.

Ngem iti naminsan a panages-estoriak manen kadakuada iti terasa iti sango ti balay kadayta a sumipnget, nadlawak a naangin ditoy. Presko. Makapabang-ar. Ken nalawag pay ta kasellagna. Maay-ayatanda a makaimatang iti bulan.

Ditan a napanunotko nga apay no iti terasakami a maturog? Saanmi pay a parikut ti silaw.

Ket kasta ti napasamak!

Napaneknekak ditoy nga adda pay laeng daydi inkakaubingak a kinatalinaay ti maturog iti ruar ti pagtaengan. Saan pay laeng a delikado iti lugarmi. Marikna latta ti talna. Saan a mapagam-amkan ti maturog a nakalukat dagiti ridaw ken tawa!

Kalkalpas pay ni Ompong idi maibus ti gas ti paglutuanmi. Ngem saankon nga insakada kalpasanna ta nagadu metten dagiti naspak a sanga (naata ken nagango) dagiti kayo iti aglawlaw. Dagitoyen ti inusarmi iti damili a paglutuan iti ruar ti balay.

Mabalin a kunaen a saanen a konektado daytoy iti kuriente. Ngem saan.

Gapu ta awan ti kuriente iti uneg ti balay, makasulit met ti agluto iti gasul iti uneg aglalo iti nariwet pay nga agsapa ken iti malem. Nasipnget ti aglawlaw. Napipia pay laeng ti agluto iti ruar ta nalawag/malawagan.

Isu a naidaddadaneng ti pannakaisakada ti tangke a pagluto. Nakainutkami manen!

No kitkitaek dagiti naikamadak ita a sangsanga dagiti kayo, adu pay a bulan sakbay a maibus dagitoy. Di kad’ uray kaskasano, makainutkami latta.

Iti ingingina aminen a magatgatang, masapul ti panagpanunot kadagiti pamuspusan tapno makainut iti inaldaw a magastos. Aglalo ket awan latta ti sarday ti panagrasuk dagiti magatgatang. Banag a saan a maitarayan. Sanguen kadagiti nadumaduma a panglakagan— a saan nga ilegal wenno maikaniwas iti linteg.

Iti kaawan pay ti kuriente, nabiag ti tungtongan wenno panagsasarita dagiti kameng ti pamilia wenno dagiti nataengan iti kuridemdem a silaw dagiti kantina. Kas met laeng idi panawen dagiti appotayo.

Daytoy a paset ti kulturatayo ti in-inut a maunasen. Gapu kadagiti nagkaadu a pakakumikoman ken bambanag a mangag-agaw iti atensiontayo (kas koma iti dayta telebision ken selpon), manmanon ti panagsasarita uray dagiti agkakaarruba. Mapaspasamak laengen daytoy a panagsasarita no kasta nga adda pasken ket nairana a nagsasarak dita.

Nalagda ti relasion dagiti agkakapurokan idi panawen da apongtayo ta naynay dayta a panagsasarak wenno panagsasaritada apaman a malpas ti nagmalem a trabaho iti bangkag wenno talon. Kunada ngarud nga awan ti di agaammo iti maysa a purok.

Ngem ita? Datayo a mismo ti makasungbat iti dayta. Ta datayo ti saksi no kasano ti panagbaliw ti langenlangen uray pay no agkakaarruba.

Sapay koma ngarud ta sakbay a ma-brownout ti relasiontayo iti kaarrubatayo, ken uray payen kadagiti mismo a kabagiantayo, biagentayo ti kinapateg ti komunikasion iti nagbabaetan. Palawagentayo no asinotayo iti biag ti tunggal maysa.

Tapno dumtengto man ti didigra iti biagtayo (a kasla Ompong kadamsak), di maiddep ti pabelo ti panagkakabsat. Ken saantayo nga agkarkarawa iti relasiontayo iti Dios. #