sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

SINURSURAN: Isuda a Nangednged ti Pannakaawatna

Kolum ni Jobert M. Pacnis

(Maudi iti dua a paset)

Dua aldaw a naglabas iti wall-na dayta a post. Bay-anna koma lattan ngem di maaklon ti nakemna nga awan man laeng ti aramidenna. Kas maysa a mannurat, adda dayta akemna a mangted iti impormasion, ‘tay husto nga impormasion, kadagiti agbasbasa. No saan nga agsao, ania ti makuna dagiti makabasa? Italimengda iti panunotda a kadkadua ti ambilical (manen, umbilical koma) cord?

Isu nga iti napakumbaba a timek, inkeddengna ti nagkomento:

Saan a panaginlalaing, kabsat, ngem kayatko laeng nga aturen a saan nga ambilical (umbilical) cord ti kadkadua. ‘Tay bagis a kumamang iti puseg dayta. Placenta ti kadkadua. Agyamanak. Atoy ket para iti akemtayo a mannurat.

Awan sabali iti panunotna idi ikomentona dayta no di ti pannakaatur koma ti naisurat. Awanen sabali. Saanna a pinanunot a tagidaksen ti asino man a makabasa, wenno ti gayyemna, ti komentona.

Aldaw met ti napalabes sakbay nga adda nagkomento iti babaenna. In-Like laeng ti nagsurat ti komentona.

Ket ti dina ninamnama, nagbalin a nagubsang dagiti komento iti babaenna. Ti la nagturturongan ti naikomento. Inrakurak ti nasao nga indibidual ti kinarakaranna, ti pudno a kaririknana kenkuana. Makagura iti husto ta at-atapen gayam daytoy a pagtsitsismisanda isuna iti grupoda.

Banag a nakasdaawanna. Agpayso, am-ammona dayta a babai a mannurat a nagkomento. Ngem iti nagan laeng. Saanna pay a nakita iti personal kadagiti kombension dagiti mannurat. Ania koma ti pamkuatanna a mangtsismis? Ken apay koma a tsismisenda?

Dayta pay ngarud tsismis ti awan iti bokabolariona! Kagurgurana la unay. Sa ita, atapenda a mangtsistsismis?

Sipapakumbaba latta a nagkomento. Imbuksilanna ti nalaus a pannakasdaawna kadagiti punto ti babai a mannurat.

Ngem pulos a di nagsardeng ti babai. Pinagsasagadsadna ti nagsaosao. Napukawen ti pudno nga isyu a nagkomentoanna.

Agingga a bimmallaeten ti nag-post. Ngem imbes a pagtalnaenna ti babai (a kaayan-ayatna gayam), nagduaandan a nagsawan. Panangdillaw kano ti inaramidna.

Ken agrurutap metten ti sasawenna kas panangikalukagna iti kaayan-ayatna. Rimmuaren ti pudno a kinataona.

Napukawen a naminpinsan ti isyu.

Nupay kasta, sipapakumbaba latta a nangdepensa iti bagina. Saanna a pulos nga inngato ti timek ti komentona. Ta iti panunotna, ammona nga awan ti pagturongan ti pannakisubang, pannakiinnala iti kapanunotan no pagturayen ti pudot ti ulo.

Ngem awan latta ti mamaay ti panagpakumbabana. Nakarikep ti panunot dagiti agkabaddungalan. Saanda nga ikaskaso dagiti puntona, a nagkunaanna payen a makaammon dagiti mangsursurot iti patangan no asino ti adda puntona. No asino dagiti naglablabes ken naawan/napukaw iti patangan.

Ditan nga intungedna ti panagsaona. Saannan a sinungbatan dagiti simmaruno pay a komento. Ti napateg, naibaganan ti pannakapuntona. Makaammon dagiti makabasa.

Naammuanna laengen (ta adda nangikissiim kenkuana) nga adu pay gayam ti nagkomento a simmaruno ket nagaambonanda latta.

Ngem iti panunotna, napaneknekanna a talaga nga awan ti pagnaan ti pannakidinniskutir kadagiti nangednged ti pannakaawatna, kadagiti indibidual a nakaserra ti panunotda a dumngeg iti punto ti sabali.

Leksion manen kenkuana dayta. Pangpamaris iti biag.

Mabukbukel itan iti panunotna ti maysa a kinapudno no apay a saan a makaipablaak dayta a mannurat iti nasional a magasin a nagpasugnodanda. Ammona itan no apay…

Yanna laeng nga adat, aglalaoken ti parparuarenda nga isyu.

Kenkuana, no maysaka a pudno a mannurat, aklonem no saan a makapatar iti yakayakan dagiti editor ti sinuratmo. Aglalo no unsolicited dayta a sinurat. Saan a dayta agpasugnodka, yaramidam ti isyu ti editor kasta metten dagiti kanayon a makaipablaak.

Ta didanto ket panunoten nga adda iti pusegmo ti panunotmo!#