sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

SINURSURAN: Iti Panagsanay a Dinar-ayanna

Kolum ni Jobert M. Pacnis

(Umuna iti dua a paset)

TRAINING. Panagsanay.

Tinawen a maisaysayangkat dayta kadagiti adipen ti tisa. Addang daytoy tapno ad-adda a mapatan-ay ti sirib, ammo ken kinataoda. Nga iti masanguanan, ipasada, yadalda kadagiti ubbing iti babaenda para iti naranga a masakbayan dagitoy.

Adda dagiti agdildillaw a nagannak no apay a kanayon laengen nga adda ti seminar dagiti kas kenkuana a mannursuro. Apay a di met laengen a maung-ungpot dagita a panagsanay weeno panagadal a pappapananda.

Ngem maymaysa laeng ti rason kadayta. Agtultuloy ti panagadal. Saan nga agressat. No nagsardeng ti tao a nagadal, nagsakdo iti sirib, kayariganna metten ti maysa a nalamiis a bangkay nga awanen ti mamaayna pay.

Isu ngarud a maragsakan dagiti kas kenkuana no kasta nga adda mayawag wenno awis a seminar wenno training. Kasta ti nariknana idi maikadua a tawenna pay laeng iti serbisio. Dua a lawas ti dar-ayanna a seminar para iti dua a suheto (subject) nga iggemna.

Adu daytan nga aldaw a panagsakdona iti adal/sirib ken/wenno baro nga impormasion. Aglalo ket saan a talaga nga Edukasion ti damo a kursona. Bale nangala laeng iti unit-na. Ammona nga adu ti libtawna kadagiti banag a mangmuli iti nadayaw, natakneng ken masirib a mannursuro.

Maikadua laengen a rason dagiti aldaw a maalana a kas leave credits. Ti nasken, dagiti masakdona kadagita a training.

Ngem anian ta nasutil a talaga ti panawen. Simmangbay ti dakkel a parikut iti biagna kadayta panawen a mapan koman iti training. Bakasion nga agpayso ket wayana koma amin. Ngem talaga a sutil ti gasat no maminsan!

Nagsansanamtek laengen idi saanna a nadar-ayan dagita a panagsanay.

Iti simmaruno a tawenm, nangnamnama a maikkan iti baro a training wenno seminar man laeng koma. Ngem nagbalin a naatap kenkuana. Sabali a suheto dagiti adda trainingna a napasamak.

Agngudon ti dua bulan a bakasion kadayta maikapat a tawenna a mannursuro (permanente iti public high school) idi makaawat ti pakaammo a maipatulod iti training. Makalawas dayta. Agngudo iti aldaw ti Domingo. Ti dakesna, mangrugin ti klase iti kabigatanna.

Kasano ngatan ket saan pay a nakaisagana iti iklasena kadayta a panagseserrek. In-set-na ngamin ti panunotna a sanguenna dagitoy makalawas sakbay ti panaglulukat ti klase. Ta iti dua bulan a bakasionda, nagbalinda met latta a busy. Kalpasan ti moving up ceremony, nagadu a pappapel ti inasikasoda. Saan a mabalin a dida aramiden dagitoy ta masapulda iti ngato.

Nakabakasionda koma a nasapa ngem ti yanna nga adat, kasla saanda nga agtutunos iti ngato. Kalpasan a nakaipasada kadagiti nagadu a pappapel, pagammuan, adda manen baro a masapul nga aramidenda. Sa idi ipasada manen, kellaat a nabalbaliwan ti dadduma a pasetna. Di kad’ binaliwanda manen. No namin-ano a kasta.

A nangrugian payen dagiti post iti facebook a bin-ig a panagreklamo. Ta apay a di maipinal ti maysa a form sakbay a maipan iti baba… kadakuada a mannursuro! Submit ASAP pay ngarud ti pammilin kadakuada. A pagammuan lattan, idi agipasadan, kas nasaon, no namin-no a nabaliwan dagiti masapul a laonen dagiti nasao a form.

Agmakabulanda a pappapel laeng ti sinangsangoda a sinuratsuratan.

Ket iti sumuno a lawasna, panawen ti piesta. Kas mannursuro, adda latta akemda iti pannakaipatungpal ti piesta ti ili. Makalawas manen dayta a naikkat iti bakasionda koma. Ngem ania ngarud ket paset ti sinapataanda a pagrebbengan. Puyat, bannog latta a di maungpot. Aglalo ket kaaduanna nga iti rabii dagiti aktibidad iti maysa a piesta.

Sumuno a lawas, narugianen ti panagpapalista kadagiti ubbing. Adda batangna nga aldaw a mapan iti pagadalan. Ngem gapu ta awan dagiti dadduma a kaduada, kapilitan a saan laeng a maymaysa nga aldaw a nagpaenrol. Sa idi kuan, makalawas manen a Brigada. Nanayonan pay dayta a papanda iti pagadalan ta madama ti pannakatarimaan dagiti kuartoda (babaen ti tulong ti Departamento) ket masapul nga addada a mangkitkita kadagitoy.

Isu nga iti maudi laengen a lawas ti Mayo nga inkeddengna a sanguen ti panangisaganana kadagiti iklasena. Aglalo ket naibagan iti meeting-da a tallo ti baro a suheto nga iggamanna. Maikkat ti maysa a dati a suhetona nga isu pay met ngarud ti major-na. Ngem comply before you complain, kunada ngarud. Isu a di nagun-uni.

(Adda tuloyna)