sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

SINURSURAN: Kalpasan ti eleksion, ania?

NALPASEN ti eleksion ti barangay. Ammon no asino dagiti nangabak. Kasta met kadagiti Sangguniang Kabataan wenno SK.

Ngem sigurado a di pay nalpas ti diskusion, ti pinnapilit, ti panagramaram ti adu a saosao. Kangrunaan ti di panangaklon a naabak— a nasuitik laeng.

Iti historia ti politika iti pagilian, saan a maik-ikkat dayta nga ugali dagiti maseknan a kandidato. Uray payen iti kababaan nga agpang ti politika.

Wenno naabak ta nanguarta ti kalaban. Naabak ta namutbuteng ti kasupanget.

Adda pay dagiti agprotesta iti pannakaabakda. Uray gumastosda iti dakkel para iti pannakabilang manen dagiti botos. Kayatda nga ipaneknek nga isuda ti pudpudno a pinili dagiti botante.

No saan, maparnuay ti awang, di panagkikinnaawatan iti tunggal maysa. Ti rigatna, itoy a barangay eleksion, arigna agkakabagian dagiti nagtaray.

Ngem gapu iti politika, aggiginnura, agaapa, agsisinnikat itan ti kaaduanna.

Linnibbi, minnisuot tunggal agsisinnabat.

Kasla ketdin daytoy a politika ti kaskenan la unay iti agdama. Biag payen, piman, ti maidatdaton gapu itoy.

Ala, wen, wagas daytoy a panangpili kadagiti rumbeng nga agserbi kadatayo. Kalintegan ti tunggal maysa dayta. Masapul a maakemna dayta nga obligasionna kas umili.

Maysa pay, iti eleksion, maikkat dagiti saan a rumbeng nga adda dita nga agturay. Suktan kadagiti maikari. Mapili dagiti namnamaen nga agserbi, saan a paserbian.

Ti nakas-ang, uray pay kagurgura ti kandidato wenno ti agdama nga agtakem, inton dumteng ti panagpipili, maisurat latta ti naganna.

Ania ngarud, nabileg ti nasikkil a papel a maipaima kasakbayan ti panangimaldit kadagiti kayat nga agserbi.

No apay ngamin a maakas dagiti prinsipio iti timek ti nasikkil a papel a maipapetpet. Nabilbileg ngem iti isip; baliwanna ti pakasaritaan ti panagpipili.

Kasano ngarud a dumteng ti panagdur-as no kadagitoy a panawen, kasta latta ti agar-ari?

Rigat ti panagbiag ti makagapu, dayta ti agparparang. Saan nga awaten ti asino man ti maipaima no adda umisu a mateggedan ti tunggal pagtaengan. Ngem no et-et-etanto pay laeng ti rigat, saan a di masisirap iti adda a mayawat kenkuana.

Saan met ketdi nga amin. Adu latta dagiti adda prinsipiona. Umawat man, ibotosnanto latta ti kapkapnekanna.

Ta narigat no saan nga awaten ta sigurado a masaktan ti kandidato. Ipatonanto lattan a saan nga imbotos. Markadoka kenkuanan.

Ngem biagen latta koma ti prinsipio uray awaten ti naipapetpet. Apay, ammonto kadi pay ti kandidato no saan nga imbutos? Alaenda kad’to pay laeng met ti impapetpetda no maabakda?

Saanen a rumbeng a dagulliten koma a dagiti bumusbos iti dakkel iti eleksion, sigurado a subbotendanto inton addada iti takem. Kurabandanto uray dagiti maregmeg koma a para kadagiti babassit. Saanda a palusposan.

Ngem no apay a malipatantayo daytoy a kinapudno!

Ta nagmayat met ngamin ti umawat ti uray igatang la ti sangakilo a bagas.

Pangramanan iti kuarta dagiti kandidato!

Mairason pay: saandakanto manen nga am-ammo dagita no nakatugawda. Uray asino ti mapagpagasatan. Isu nga awaten ketdi dagiti maikaradap a grasia!

Di kad’ saan latta a mapungpungtil ti kinnuartaan nga aramid!

Iti kalkalpas nga eleksion, ania manen dagiti istoria a nabukel? Mano manen nga agkakadaraan ti narakrak ti relasionda?

Ti eleksion, panagpili iti mangituray, ti mangibagi iti tunggal maysa para iti masakbayan. Saan a kanito a pannakadadael ti langenlangen ti tunggal maysa.

Aglalo ta iti maysa a barangay, arigna agkakabagian dagiti agnanaed dita. Kasano laengen no iti nagbassit a populasionna, awan pay laeng ti ayat iti nagbabaetan ti tunggal maysa? Kasano a maragpat ti natalna ken narang-ay a barangay no kasta?

No nalpas ti eleksion, awaten a sipupuso ken sitatakneng ti resulta. Awaten no naabak. Awaten no naabak ti sinuportaran.

Nalabit, saan pay a panawen a pagserbian dagiti kalugaran. Ken adu ti wagas a mabalin nga agserbi no dayta a talaga ti gagem iti panagkandidato. Dina kayat a sawen a dika makapagserbi no saanka nga agturay.

Iti ketdi pannakaabak, utoben ti bukod a bagi. Ania ngata ti di nangayatan kenka dagiti kalugaran malaksid iti saanmo a pananguarta?

Wen, iti pannakaabak, maaddaan iti panawen a mangadal iti kinatao. Saan nga amin, saandaka a nalagip nga imbotos ta awan ti naipapetpet kadakuada.

Adda lablabitna nga adda ugali wenno aramid a dida magustuan. Ket dayta ti rumbeng nga ammuen. Baliwan apaman a maduktalan.

Mangabaruanan, kasta koma.

Ad-adda a makaaddang ti maysa a lugar no apaman a malpas ti eleksion, agtutunos a dagus dagiti nagbabalubal. Lipatenda dagiti bambanag a naparnuay idi kangitingitan ti kampania.

Koma, naabak man, ipakitana latta ti suportana. Saan a daytay agbalin a numero a kritiko nga awan met pagbatayanna. Wenno daytay agbalinto a riribuk iti lugar. Wenno agbalin a mitsa ti riribuk.

Kunaennanto: awan met maaramidan dagiti nakatugaw. Kapuyda! Ti la agpadpadakkel ti sapsapinan ti aramidda. Ken agaw-awat iti sueldo a dida kaikarian!

Ipamatmat ketdi ti naimpusuan a panangawat iti resulta. Yukrad dagiti dakulap iti ania man a tulong a mabalin a maipaay para iti barangay—saanna a kayat a sawen nga iti pinansial a banag no di ket kadagiti simple a kapanunotan a mabalin a pagpangalan dagiti nakatugaw.

Kadagiti met umili, lipaten metten dagiti paspasamak kabayatan ti kampania. Paset la dayta ti basingkawel. Agtutunos ketdipar iti lugar a paggargarawan.

Laglagipen a dagiti kandidato, awan ti permanente a kalaban kadakuada. Kasupanget ita, iti masanguanan, nasinged a gayyem, kadua/katiket iti basingkawel.

No kasta kadakuada, ad-adda koma kadagiti umili. Saan a dayta aggiginnura kalpasan ti eleksion.

Pagaammo a dagiti supporters ti ad-adda nga agpipinnaskad no kasta a basingkawel. Dida mapanunot no maminsan nga us-usaren laeng ida ti kandidato a supsuportaranda.

Sa maysa, kas nakunan, agkakabagian arigna dagiti agnaed iti maysa a barangay. Ania koma ti serbina no aggiginnura ti tunggal maysa gapu laeng iti eleksion?

Ad-adda a mairarem ti lugar iti kasta nga aramid.

ITA ta nalpas ngaruden ti eleksion, leppasen aminen a di panagkikinnaawatn. Mangrugi manen. Agkibin iti panagrang-ay.

Kangrunaanna, italimudok ti imatang kadagiti napagasatan. Kitaen no ar-aramidenda met laeng ti trabahoda. Dayta ti maysa kapatgan a papel kas maysa nga umili.

Saan nga agbalin nga umel wenno bulsek kadagiti makita a maikaniwas. Agtimek. Saan a pabekkel. Kasano man a kinanumo, adda maaramidan ti tunggal maysa iti arapaap a panagdur-as ti lugar.

Dayta ti rebbengen!

Saan ket a dayta aggiginnura gapu iti basingkawel. Agbalin a napudpudno a makipagili.