sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

SINURSURAN: Masapulan Koma ti Kulluong Kadagiti Pusotayo

 

Ti pay maysa a nakadidillaw ita ti ibabassiten ti bilang dagiti mamalaybalay a maki-Paskua. Idi ubingak pay, agsasarutsot ti maki-Paskua. Nagadukam’ nga agsasabat iti kalkalsada tapno agkaroling.

Sabali itan. Idiay ili wenno poblasion itan ti pagraragupan dagiti maki-Paskua. Mapinda amin a pagtagilakuan. Makalbit dagiti makitienda, ken asino man a magmagna a makitada wenno mairupaanda nga addaan iti maipapaskua.

Apagserrek pay laeng daytoy a bulan, tumayutoyen dagiti ubbing kadagiti palengke nga agkalbit lattan.

‚ÄúMerikrismas!‚ÄĚ ikalbit a kunaen pay lattan dagiti dadduma.

No nairana nga awan baria, ayna, ta misugsogandaka pay. Sada agkusilap a mangtallikud kenka.

Maysa pay a nakakadkadlaw ti panagpukpukawen dagiti natibo a makan. Tunggal pagtaengan idi, agluto iti tinupig, no saan linapet, bibingka, patupat, puto, puto-bungbong, suman, kaskaron ken ti di maaw-awan a tinubong.

Ita, umanay lattan ti magatang kadagiti agnegnegosio kadagitoy. Saanen a marikna ti rigat no kasano ti agaramid‚ÄĒrigat, ngem mangted iti nagpaiduma a ragsak ta panawen daytoy nga agtitimpuyog ti kaamaan a mangisagana iti taraonda ken mabalin nga ipapaskuada kadagiti maisar-ong.

Iti lamisaan, mapadpadisin dagiti natibo a taraon a kasla kabsat ti ipaspasimudaag ti kulluong a simbolo ti Paskua!

Maysa pay, kasla timmamnay ti panagkikinnablaaw iti Paskua. Awanen daydi dati a sumngay ti ragsak iti kaunggan no adda kablaawan ken mangablaaw kenka. Kasla mayang-angin laeng dagiti pangablaaw ita.

Maitudo kadi manen ti social media itoy a banag?

Wen, agsasaruno dagiti maiposte a pangablaaw iti Naragsak a Paskua¬† aglalo iti pesbuk. Ngem kaaduan nga awan pakaituronganna; kaaduan nga agiposte, kasla aleng-aleng laeng‚ÄĒawanan ti rikna ken tapno laeng sumurot iti agus.

Agbalintayo payen  a managlilipat no dadduma. Aglalo la ngaruden no medio nakatapaw bassit. Saantayo metten a mangipirpirit.

Kasano ngarud a naragsaktayo kadaytoy a panawen ti ayat no kastoy dagiti paspasamak?

Ibuntok payen dita ti panagtalinaed latta ti gura iti indibidual a nakasair iti riknatayo. Kayatna a sawen, saantayo a pulos a namakawan, mamakawan ken agkiddaw ti pammakawan kadagiti nagkamtudantayo.

Ipasimudaag dagitoy a pasamak, nga awan ti anag, ti espiritu ti Paskua kadatayo. Awan, saan a masarakan ni Apo Hesus ti kulluong kadagiti pusotayo.

Nakakalkaldaang a pasamak!

Wen, tunggal maysa kadatayo, masapul a sapulenna met ti kulluong tapno saan nga agbalin a makasuya dagiti paspasamak ken makarikna/seknan ti kinaragsak.

Ket malagipko daydi daniw nga impangabakko iti Umuna a Gunggona iti RFAAFIL Awards, ken napili pay a Reader’s Choice Award, siam a tawenen ti napalabas. Ket kayatko nga ibinglay ita a Paskua.

 

SAPULEM TI KULLUONG

 

Sapulem ti kulluong iti burayok ti puso

Mangpedped iti kimraang a nakem

A sinutil ti angin dagiti didiosen:

Namaga, wumaneswes, umatiberret…

Puso ti burayok iti kulluong ti sapulem.

 

Sarukangam ti taeng iti kappia ti kaunggan

Ta dinto ket aggidday iti apagdillaw nga aplaw

Dagiti maitagtag-ay latta nga ima ti salakan:

Nakaimet iti nangisit a krus!

Kaunggan ti kappia iti taeng ti sarukangam.

 

Itukitmo ti bin-i iti kapanagan ti isip,

Mangabbukay iti linnaaw nga umagep

Iti nadagaang, agal-al-al a lubong ti kinapudno:

Sadino ti kanigid? Sadino ti kanawan?

Isip ti kapanagan iti bin-i ti itukitmo.

 

Sapulem ti kulluong iti burayok ti puso…

Sarukangam ti taeng iti kappia ti kaunggan…

Itukitmo ti bin-i iti kapanagan ti isip…

Kulluong…

            Taeng…

                            Bin-i…

Dagitoy ti aweng idiay Belen

Pagubbogem ‚Äėta biag ket ililinakanto ti samiweng!

 

Masapulantayo koma ngarud ti kulluong a nakayanakan ti Mannubbot. Agtalinaedto koma  iti pusotayo iti agnanayon tapno daytoy ti pagnaedanna no sarungkaranna ti kinataotayo.

Nasalun-at ken Naragsak a Paskuatayo amin!#