sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

Sinursuran: Ti Kinapropesional

Kolum ni Jobert M. Pacnis
(Umuna a paset)

PROPESIONALKAN! Kitaem laeng, kasla kaano la daydi panawen nga isaksakaddaka iti panagbasam.

Namin-ano a nangngegtayo daytan?
Tunggal maisawang ti kasta, maitugotan a kabulon ti panagraem, panagdayaw ken kinaragsak. Aglalo la ngaruden no sika ti umuna a makuna a propesional iti pamilia! Dayawdaka a di masasaan.

Kabuyogna pay ti kinapropesional ti akem a masapul nga annongen. Agsapul iti panggedan, suportaran dagiti nagrigrigat tapno magun-od dayta a banag.

Ammotayo amin dayta. Awanen ti kaimbagan a panangtaldiap kadagiti nakautangan no di ti panangsaranay kadakuada ita ta saandan a kabaelan.

Ngem saan met ketdi nga obligasion ti agnanayon a mangsaranay kadagitoy a nakautangan aglalo dagiti nagannak.

Ta obligasion dagiti nagannak nga ipaay ti edukasion kadagiti annak. Kalintegan dagiti annak ti maaddaan iti edukasion a maaramatda iti panagdaliasatda itoy a biag.

Ngem naalas ngamin a kitaen a baybay-an lattan dagiti nakautangan. Rebbengna la unay a saranayen ida iti panagtaengdan.

Kinapropesional!

Sabagay, saan nga amin a nagannak, agur-uray iti subad dagiti naaramidanda. Addada dagiti agkuna: “Urnongem laengen para iti masakbayan ti bangonem a pamilia, nakkong. Kabaelanmi met pay laeng nga isakad ti panagbiagmi. Kiddawenmi laeng a kitaemto met dagiti agbalin nga annakmo. Itedmo ti kasapulanda nga adal.”

Ngem saan a matallikudan ti kinapudno nga adda met dagiti nagannak a kastoy ti litaniada: “Propesionalkan. Agsapulkan iti trabaho. Sika met ita ti mangbiag kadakami. Pagadalem dagiti addim.”

Daytoy a kinapropesional, pudno unay a kabuyogna ti adu a pagrebbengan. Saan laeng nga iti pamilia.

Kangrunaanna, iti sosiedad, pagilian, dagiti adda iti aglawlaw ken kadagiti katrabahuan.

Masaludsod ngarud: Kasano ti agbalin a propesional?

Umuna ditan ti pannakaipasa ti licensure wenno board exam. Literal a pagibasaran!

Ngem iti pudno a kaipapanan ti propesional, maan-annong kadi?

Dakamatentayo ditoy ti biag dagiti mannursuro. Ngamin, kasla isuda laeng ti pakaiturongan dagiti pammadayaw ken pammabalaw maipanggep iti kinapropesional.

Kasla isuda laeng ti maitutop a pakakitaan iti inaldaw a kinapropesional!

Banag a saan koma.

Ni mannursuro, saan laeng nga agpatingga iti uneg ti klasrum ti pangipakitaan ti kinapropesionalna. Nakatalimudok ti imatang kenkuana— ruar ken uneg ti klasrum.

Isu a masapul nga ipamatmatna daytoy nga agnanayon. Saan laeng nga iti isawangna nga agbalin a propesional/modelo. Iraman pay dita ti aramid, panagkutkuti ken kabibiagna.

A no maminsan, malipatan (wenno irantada a kasta) dagiti adda iti aglawlawna a maysa met laeng a normal a tao. Maapektaran kadagiti adda iti aglawlawna, biktima kadagiti paspasamak ken seknan met dagiti nadumaduma a kita ti parikut.

A pakalipatanna no maminsan a maysa a propesional— rumbeng a pagsarmingan!

Pudno met ketdi nga iti agdama, addada latta met dagiti itta a mannursuro. Saan nga agsarday dagiti istoria iti panaglablabesda.

Iti kallabes, naipabuya iti telebision dagiti mannursuro a nangsipat, nangbugkaw kadagiti adalanda.

Siempre, pinagpiestaan dagiti netizen dagita a damag. Ti lattan mannursuro ti dakes. Saanen nga ipangag ti netizen ti side-na.
Kasla saan a propesional, kunada!

Saanen a masimpuon ti amin. No ania ti nakita, isu lattan!

Sabagay, uray ania pay dayta a makagapu, basol latta ni mannursuro. Aglalo ket ubing ti biktima. Child Protection Policy laengen, awanen ti pangabakna.
(Adda tuloyna)