sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

SINURSURAN: Ti Pammilin

Kolum ni Jobert M. Pacnis

(Maudi iti dua a paset)

Atapna a napandagan, naiwagat, napukaw (kas kadawyan a rasonda iti Departamento) dagiti impasana. Nagrigat pay ngarud ti kas kadakuada ti aglangan tapno laeng agipagna kadagiti dokumento. Maungtanda pay no kua no kanayonda nga agparang iti Departamento. Isu a makaangesda koma met iti nalukay no nakaipagnadan ngem agpatingga laengen iti panangnamnama ta awan metten ti damag kadagiti pappapelda.

Sabali laeng ti kaso ti kaklase a dati ti co-teacher-na. Nagaplay daytoy ket dakkel ti namnamana nga isu ti maala ta nangato ti rating-na iti assessment. Pagangayanna, awan naurayna a pakaammo. Inturutredna, piman, a sinurnadan iti Departamento ti application-na. Naammuanna laengen nga addan sabali a naala (a nababbaba ti rating-na). Imbagada kenkuana nga awan kano met ti nakagteng a papelna iti Departamento. Impettengna nga adda. Ngem saanda a pinati ta awan kano iti lamisaanda ti folder-na.

Iti iruruarna iti opisina, nasulek laengen ti imatang daytoy iti folder a nakumel a naibelleng iti pagbasuraan a plastic. Ti folder-na! Makitkita ti naganna!

Saannan a napengdan ti nagsangit. Nag-sorry-da kenkuana ngem kinunada pay laeng a nairaman la kano siguro a napidut ‘tay dianitor nga imbasura. Nagrabaw a rason!

Uray pay ania ti kunada kenkuana, saannan a maala ti item ta addan nakaitedanna. Naglawag kenkuana nga inrantada a tinawtaw, imbelleng dagiti papelna tapno saan nga isu ti maala no di ket ti asideg iti sakaanan dagiti dati a daydayawenna.

Dagitoy koma ti kitaen ti Departamento!

ITI pammilin, masapul nga agtungpalda amin. Maungtanda iti prinsipalda, kastanto met laengen iti ngato. Mabalin a maawaganda pay tapno agpalawag iti saanda a panagsuot iti kawes kas nakailanad iti pammilin kadakuada.

Narigat pay met ti maungtan. Narigrigat manen ti mapan iti Departamento a maungtan ken agpalawag sadiay ta malaksid a mai-absent-da kadayta nga aldaw (kissay-sueldo no awan ti leave credits), magastosanda pay nga agbiahe.

Isu nga ita pay laeng, adun ti agpangpanggep kadakuada nga aglanganto laengen kadagita nga aldaw a rumbeng a panagsuotda kadagiti kawes dagiti nadumaduma a pagilian.

Ta simple laeng a Matematika ti magna.

Gumastosda iti sumurok-kumurang a dua ribu pisos iti kawes a maminsan laeng nga usarenda. Dakkel daytan a maikkat iti sobsobra ti loan a sueldoda! Ngem mano laeng ti agkair a sueldoda iti inaldaw. Lima gasut agingga iti pito gasut a pisos depende iti posisionda? Di aglanganda laeng, naimbag la a pangusaranda kadagiti leave credits-da ita ta nasapa pay! Kumpletonto pay laeng ti sueldo nga awatenda! Saanda pay a naggastos!

Ngem no awan ti leave credits-da, kapilitan a makissayan ti sueldoda. Napipia laengen a kasta. Basbassit ti abakda!

Dagiti ubbing ti agbalin a nakakaasi kadayta a pammilin no mapasamak ti nasaknap a panaglangan. Sumrekda a sumagmamano laeng a mannursuroda ti madanonanda. Bassit ngarud ti masursuro dagitoy; awan pay ketdi ngata no awan ti mairana a mapan iti kuartoda a titser.

Napintas met ngata ti gagem ti Departamento kadayta a pammilinda. Kayatda nga ikkan ti pateg dagiti nadumaduma a kawes iti nadumaduma a pagilian para iti nasingsinged pay a langenlangen kadagitoy. Ti laeng saludsod, ik-ikkan met ngata dagitoy a pagilian ti pateg dagiti kawes iti pagiliantayo?

Isu a sakbay koma a maipatungpal dagiti pammilin, aglasat koma iti naiget a panangarisit. Sukisoken agingga iti kabassitan a detalye no talaga a pagimbagan ti ipaayna kadagiti maseknan aglalo iti pagilian.

Ta, ne, rugrugi pay laeng ti pannakaipatungpalna no ar-arigen, adun ti agrekreklamo kadakuada.

Kasanonto laengen no nasaknap ti panaglangan ti mapasamak? Siempre, kitaenda met no ania ti pakalag-ananda!

Basoldanto manen? Ngem awan kadin ti kalinteganda?

Sa maysa, addan naituyang nga unipormeda iti makalawas, ginastuanda dayta babaen ti clothing allowance a naawatda. Sa ita, masapul a maaddaanda iti kawes a nagngina nga usarenda laeng iti maminsan? Naimbag koma no adda met nailatang a clothing allowance para kadayta.

Iti simple a Matematika, mapan a duapulo a ribu a pisos iti makatawen! Adda ngata maipaay ti Departamento? Wenno maaklon ngata daytoy ti agiparuar iti kasta kadakkel a pondo para iti amin a kas kadakuada? No benefits-da laengen ket agpakarigatda pay a maala!

Kamaudiananna, apay, mamonitor ngata ti Departamento amin nga adda iti baba? Makitada ngata no agtungpal amin dagitoy? Kasanon dagiti adda iti SSS wenno SELselsel a disso? Ti kunada ngata, idanon/ireport dagiti prinsipal a naka-assign kadagita a lugar ti saan a panagtungpal dagiti titserda? Ta narigatda payen a makaruar iti nakaipuruakanda, daytanto laengen mapan agsapsapul ti ikawesda. Ket no narigatto pay a mabisita ida ti Departamento iti kinaselselselda!

Pammilin. Awan met ngata ti paudi nga agtungpal no nabatad a para iti pagimbagan. Ngem no pakailumloman pay ti silulumlomen bagi, maminsanton! #