sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

Sir, tips man no kasano ti agsurat iti salaysay… (Maudi a paset

Mabalin pay a rugian ti salaysay babaen ti linaon dagiti plakard wenno streamer. Daytoy met a teknik ti inusarko idi suratek ti Dida Kayat a Maminas ti Igid ti Baybayda nga inruar met laeng ti Bannawag.

Kitaentayo ti rugina:

Dimi kayat ti malmes a matmaturog!

Idi shabu. Ita, minas. Ania ti sumaruno?

Saan a sarita ti pakakitaan iti kuarta!

Biagmi ti katukad ti kuarta, saandakami nga ilako!

No to Mining: Salaknibantayo ti baybay ken biagtayo!

No to Mining: Preserve the gift of God!

Dagitoy ti linaon dagiti plakard nga iggem dagiti ubbing idi naangay ti public hearing maipanggep iti panagminas ditoy ilitayo.

Idi sumrekak iti gymnasium tapno makipaset itoy a pasamak, sungsungkaenen ti panunotko no kasano a suratek. Maburiboranak la unay no kasanonto nga irugik.

Ngem iti iseserrekko iti gym, naipasabat kaniak dagiti nasao a placard nga imet pay met dagiti rutayrutay ti pagan-anayda nga ubbing. Kellaat lattan a naggilap ti panunotko. Nalpasen ti kagudua ti suratek! inrag-ok.

Sumangpet ti ideya a ditay’ mapakpakadaan! Tiliwen ngarud a dagus daytoy.

Iti met salaysayko a Basura a Taraon, Kayatmo? (Bannawag, Oktubre 16, 2006), rinugiak babaen ti pannakaitaray iti ospital ti maysa nga ubing a kaarrubak gapu iti sakit ti tian a bunga ti kaiinomna iti softdrink.

Paulo pay laeng, natiliwen ti interes dagiti agbasbasa. Apay, adda kad’ basura a taraon? Inayon payen ditoy no kasano a rinugiak. Ta adda, aya, nagannak a mangayat a maisagmak dagiti annakda?

Mabalin pay a rugian ti salaysay babaen ti makunkuna a local color. Iti Wen, Atanud, Dimo Karkariten ti Kimat(Bannawag, Hunio 26, 2006), kastoy a rinugiak:

PANAWEN manen ti tudtudo. Panawen met a panagruar dagiti nananam no makirog nga abal-abal. Panawen a panagsulbod dagiti rabong ti kawayan a naimas a laokan iti bulong ti saluyot ken sagpawan iti tinuno a dalag. Panawen a tinagtagiuray ni mannalon tapno makaitukit manen iti bin-i. Ngem panawen met daytoy dagiti nakabutbuteng a kimat.

Kas iti kaadu ti masurat a salaysay, kasta met kaadu ti wagas no kasano a rugian a suraten dagitoy. Adda kenkan, Kabsat, no kasano ti istilom a mangtiliw iti interes dagiti agbasbasa. Imulam iti panunotmo nga adda bukodmo a talento, a bukodmo a wagas, a mangawis kadagiti readers. Ket babaen kadagitoy nga istilo, didakanto malipatan dagiti makabasa kadagiti sinuratmo. Aglalo la unayen no dakkel ti naitulong ti sinuratmo iti panagrang-ayda.

Daytan ti kadakkelan a konsolasionmo a mannurat!

NO adda rugi, adda met ngarud gibus. Kasano ngarud ita a gibusan ti salaysay?

Adtoy ti sangkabassit laeng a tips-ko, Kakabsat:

Igibusmo no sadino ti nangrugiam. Daytoy a teknik ti inusarko iti Tsunami ken Wen, Atanud, Dimo karkariten ti Kimat.

Adtoy ti maudi a parapo ti Tsunami:

Iti dayta met nga agsapa ti Biernes, dagus nga inlalawagko kadagiti adalak ti nagdumaan ti tsunami ken tidal wave tapno inton maminsan, ammodan ket didan i-text kaniak, ‚ÄúSir, agpyso nga‚Äôda tidal wave?‚ÄĚ ken ‚ÄúAg-tidal wave, Sir! Pmnawtyon.‚ÄĚ

Iti Wen, Atanud…

…Ta no maysaka kadagiti daksanggasat a letsonen ti ag-300,000 ti boltahena a kimat, ay, at-atangandakanto laengen iti paboritom a kinirog nga abal-abal wenno dinengdeng a rabong a nalaokan iti saluyot ken nasagpawan iti nabang-i a tinuno a dalag.

Mayatka?

Iti met Dida Kayat a Maminas…, naigibus babaen ti summarization technique:

Isu a kinunada a masapul ngarud ti naan-anay a panagbantay ken panagridam.

Mabalin pay nga igibus ti salaysay babaen ti saludsod. Kastoy met ti teknik nga inusarko iti Nakisaritaak iti Natay:

Napukawen a naminpinsan ti gurak iti grupoda.

Ngem ti saludsod, dinto ngatan sublian ni lilangna?

Kinapudnona, makuna a sarilaysay daytoy Nakisaritaak. Adda pasetna a kasla agbasbasaka laeng iti sarita (ta adda pay dayalogna) nga inton kuan ag-shift-ka iti paset a salaysay. Maipanggep daytoy iti nagbalin nga adalak a linuganan ti lilangna kabayatan ti panagklasek kadakuada nga agkakaadalan. Daytoy nga adalak, buong-ti-ulo ta nagrigat la ngaruden a makaaw-awat, di pay dumdumngeg‚ÄĒ kaduana ti grupona. Isu a medio nadagsen ti darak kadakuada.

Maysa nga aldaw, bayat ti panangpa-recite-ko kenkuana, kellaat lattan a linuganan ti lilangna a nasuroken a makatawen a pimmusay. Diak la koma mamati nga adda kinaagpaysona ti kunkunada a ‚Äėmaluganan‚Äô ngem mismon a padasko. Ania ketdin a nagadu a pannakipatang ti inaramidko tapno laeng tumalaw ti ‚Äėlimmugan.‚Äô

No kasano kaadu ti panglakagan iti panangirugi iti salaysay, kasta met iti panangigibus. Adda bukodmo nga istilo nga agsurat, Kabsat, ket dayta nga istilo ti mangitunda kenka kadagiti dadduma pay a panglakagan. Dika koma agbuteng a mangtakuat kadagitoy.

BASSIT-USIT laeng dagitoy a kapanunotan. Saanak pay a makuna a batido itoy a tay-ak ngem sapay ta nakaibatiak iti uray maregmeg laeng a pangrugian, pamalpalatpatan no kasano ti agsurat iti salaysay.

Kadagiti nagkamtudak, dakayo la koman ti mangpumpunno. Ta ti panagsurat, agtultuloy dayta a proseso. Agtultuloy a panagadal.