Siudad ti Vigan, pinadayawan ti DILG kas Gawad Pamana ng Lahi Regional Awardee

VIGAN CITY – Pinadayawan ti Department of Interior and Local Government (DILG) Region I dagiti LGU iti kaunaan a Gawad Pamana ng Lahi bayat ti naangay nga Araw ng Parangal iti Vigan Convention Center idi Oktubre 30.

Naideklara ti siudad ti Vigan kas Regional Champion iti City Category.  Maikadua a puesto ti Siudad ti Laoag ken maikatlo ti Siudad ti San Fernando.

Iti Provincial Category, inyalat ti Pangasinan ti isu met laeng a pammadayaw a sinaruno ti Ilocos Norte ken La Union para iti maikadua ken maikatlo a puesto kas panagsaganadda.

Kabayatanna, ti met ili ti San Nicolas, Ilocos Norte ti napili iti Municipal Category idinto a maikadua ti Tagudin, Ilocos Sur ken maikatlo ti Agoo, La Union.

Iti interbiona iti media, kinuna ni Mayor Eva Marie S. Medina a nagun-od ti Vigan City daytoy a pammadayaw babaen ti panagkikinnamayyet dagiti agtuturay ken dagiti nadumaduma a sektor ditoy siudad.

Kinuna met ni DILG Regional Director Corazon Guray a napili dagiti nadakamat nga LGU gapu iti naisangsangayan a naaramidanda kas maibatay iti  Local Governance Performance Management System (LGPMS) a nakasentro iti Administrative, Social, Economic, and Environmental Governance ken Valuing Fundamentals of Good Governance ken 2012 Seal of Good Housekeeping-Silver Level.

Irepresentar dagiti nangabak ti Rehion I iti nailian nga agpang ti salip. (Mancielito S. Tacadena)