SKY LANTERN

SKY LANTERN. Apaman a nagdalapdap ti sipnget iti Jardin de Caridad, nagipatayab iti sky lantern dagiti agtuturay ti Vigan nga indauluan da Mayor Eva Marie S. Medina ken ti kaingungotna a ni nag-Mayor Ferdinand Medina ken dagiti kameng ti sangguniang panlungsod ti Vigan a pakairamanan da Konsehal Juan Carlo Medina ken TVigan9 Manager Sheila Marie R. Medina (ngato), kas paset ti pannakarambak ti Raniag Festival a nangrugi itay
Oktubre 25 ken aggibus inton Oktubre 31, 2014. (Retrato, pammadayaw ti Vigan City Council)