Solar power streetlights, naipasdek

CAOAYAN, Ilocos Sur – Agtuloy a maipasdek dagiti solar power lights iti sumagmamano a barangay ditoy nga ili.
Kinuna ni Municipal Engineer Elmer Padaong nga immuna a nabangon ti 16 solar power street lights iti kalsada a paset ti Barangay Nansuagao nga agpadaya agingga iti Barangay Tamurong.
Innayonna nga apaman a sumangpet dagiti sabali pay a solar power streetlights, maituloy a maipasdek dagiti silaw nga agpalaud iti paset met laeng ti Barangay Nansuagao.
Kinuna ni Padaong a babaen ti solar power streetlights, nalawagton ti kalsada ti nadakamat a barangay a saandan nga agaramat iti koriente.#