Soldado, nakoriente, natay

BANTAY, Ilocos Sur – Pimmusay ti maysa a soldado bayat ti pannakatamingna iti ospital gapu iti pannakakorientena idi bigat ti Septiembre 7.

Iti pannakaisurat daytoy, mayur-uray ti pannakaiwayat ti autopsia ken ni Cpl. Hohn Carlo Galindez y Siblag, 34, naasawaan, ken residente iti Purok 6, Gaddanan, San Mateo, Isabela.

Kas maibatay iti inbestigasion, ikabkabit ni Galindez ti cable wires nga agturong iti multipurpose building iti kampoda a masarakan iti Provincial Police Office Compound iti Barangay Bulag ditoy nga ili idi agarup 11:15 ti bigat iti nadakamat a petsa idi makoriente.

Mapapati nga idi immuli ni Galindez iti kawayan nga agdan a naipasanggir iti diding, aksidente a naiggamanna ti live wire nga adda iti sikiganna a puon ti nakakorienteanna.

Ginuyod nga imbaba da Sgt. Salvador Navarro ken Sgt. Rodel Atabog ti biktima sada impakatan iti first aid ken nagpaarayat kadagiti dadduma a tropa.

Ngem daksanggasat ta awanen ti biag ni Galindez idi maidanon iti ospital.#