SONA-GINIP: maysa a panagamiris (Maudi iti dua a paset)

Napintas, wen, nakapimpintas dagiti naikari iti 2006 ken 2007 a SONA ngem agingga ita, saan pay laeng a nagmata dagita a kari. Duapulo a porsiento pay laeng ti natungpal. No apay a  saan nga agmata dagita a kari, ta sadino ti pangalaanda iti badiet dagita a proyekto ken inprastruktura idinto ta deficit ti badiet?

Adtoy manen ti 2008 a SONA a makapaisem ken makapangilangil. No taraon koma daytoy, kasla adobo a karne ti baboy a simumulagat ti taba nga agyegyegyeg ken aglang-langoy pay iti manteka iti dungrit a malukong. Maka-pasalimuyaw a taraon. 

Di makapnek ti punch line ni PGMA a “tough choices” ta iti likudan daytoy a bitlana  ket dagiti laeng general proclamation of needs. Saan a maawatan dagiti nakurapay ti saan nga ispesipiko a turongen ti tungtongan a mangiyaon kadakuada iti  sangsanguenda a krisis. Saan met a nasungbatan dagiti krisis a sinango ti pangulo ken ti administrasion a nasken koma nga  inlawlawagna. Nalaka nga ibaga dagiti goal ngem agduma daytoy iti implementasion lalo iti kinaawan ti sinseridad.  Kalakaan iti amin ti mangibinsabinsa kadagiti nagapuanan ngem saan a makapnek dagiti nalaganad.

Nupay nagaramat manen ti pangulo kadagiti karakter, (tagabantay iti butanding, ken dadduma pay), ad-adda ketdi a patienmi ti kinalaing ti ghost writerna a nangaramatanna iti dramatic effects (iti paset nga I care for…) a kas sandi iti makautoy a litania ti saan unay a kumidag a nagapuanan ken kas intro ken kas nangsalimuyaw iti panangisakitna iti EVAT.

Raemenmi ti pangulo iti kinalaingna nga agbitla with matching facial expressions and gestures, ken ammona ti agideliber a nalaing kadagiti punto por punto a kidag, ngem saankami a napnek iti linaon ken kababagas ti imbitlana. #