Sto. Tomas, Pangasinan, kaatiddogan iti nagtunuan iti mais

STO. TOMAS, Pangasinan – Opisialen a naideklara a daytoy nga ili ti kaatiddogan ti nagtunuan a mais a naangay ditoy idi Pebrero 11 daytoy a tawen.

Inawat ni Mayor Vivien Villar  ti opisial a sertipiko a nagun-od daytoy nga ili ti Guinness World Record for the longest grill a nakatunuan ti mais nga agatiddog iti 3,803.96 metro.
Maysa a marker ti maipatakder ditoy a mangipakdaar iti nagun-od ti Sto. Tomas a rekord iti Guinness.

Kinuna dagiti opisial ditoy nga iti pannakagun-od ti Sto. Tomas ti Guinness record, addan pagbatayanda nga agkalikagum nga agbalin daytoy nga ili a corn capital of the world.#