Sultana (Maikapat a paset)

Ababa a Sarita ni Jaime M. Agpalo, Jr.

**sampel ti counter clockwise structure wenno immatras a sarita

 III.

Nasuroken a dua a tawen ti edad ni Sultana, ngem awan ti madlawko nga aso a mangarem kenkuana. Awan ti makadlaw iti biutina? Susme! Saanko nga ammo no apay. Babai, naipakadaywan koma nga arogen dagiti lallaki, nga umayda armen. Ngem no adda mairana a sumangbay a lalaki nga aso, pasiaen met ni Sultana a ngerngeran.

Nakaluklukmeg ngamin ni Sultana, diak pay madangan ti bukotnan iti kinalukmegna, sa ket panayagen. Siguro,  natabaannan ti matrisna, isu a saan metten nga agpamaya? Kaykayat met ketdi dagiti ubbing nga uray saanen nga aganak. Ngem kaniak la a biang, nasaysayaat met laeng no aganak ta adda pamiian, ta ne, nagadu met ngarud ti mangibilbilinen a no aganak ket addanto kukuada – dagiti dadduma, uray gatangenda iti nangina ti ukenna. Adda pay dagiti mangipauna iti bayad tapno sigurado a makaalada iti uken ngem nagkedkedak a mangawat kadagita a naiyopreser. Ti kaso ngamin, saan met ngarud nga aganak wenno agpamanada koma ni Sultana– siguro dayta sobra a kinalukmegna ti makagapu a saan nga agpamaya. Pudno ngata a natabaannan ti matrisna? Ay, saanko a maispeling!

Ngem adda rason ti inaunaanmi, ni Albert, a nageellekan ken nagkudkodan dagiti nakangngeg iti saan met a nagatel a tuktokda.

“Kasano koma nga agpamanada ket no tomboy nga aso!” inrason ni Albert.

Amaya, urayko la naibbatan ti kurkurabek a tinudok a kinalti a bagas ti kamotit wenno camote cue idi damok a mangngeg dayta a balikas ti inaunaak.

“Adda ketdin lakien nga aso met?” inrikiarko.

“Apay, diyo mapalpaliiw? Mas kaay-ayona a kaangtot dagiti babbai nga aso ngem dagiti lallaki? No dagiti lalaki ti umasideg, ngerngeranna ida!” rason latta ti inaunaan.

Ngem babalawek met daytoy nga opinionna ta kasano koma a maammuan a maysa a tomboy wenno bakla ti maysa nga ayup?

Ay sus, alikuteg la unay ti imahinasion daytoy nga inaunaak!

“Ala, ni papang, asino aya ti makaammo? No adda bakla ken tomboy iti tao, nalabit nga adda met ngata iti ayup. Ket ni Sultana ti maysa a pammaneknek!”

Ngem saanak latta a kumbinsido iti daytoy nga opinion ti inaunaak. Wen, nalabit nga adda met ngata  posibilidad ti pattapattana, ngem dakdakkel nga amang ti pammatik a natabaan ni Sultana ti matrisna isu a saanen nga agpamaya.

Nupay kasta, agtultuloy latta nga inkam pakairanudan ti naidumduma a serbisiona. Ken nalawag a pammaneknek a ti aso ti kangrunaan ken mapagtalkan a gayyem.

Kas iti naminsan nga agalas dies ti bigat, adda  nakatraysikel nga immay nagisursor iti lakona a malaga, ken nakadanon iti paraangan. Agsipud ta kalaklakok la unay ti sangapulo ket dua a tonelada a napusi a mais, nasken met a gumatang datao iti naimas a masida. Naimas a sigangen iti kamatis ti malaga ket dagiti dadduma, ituno wenno iprito nga isagpaw. Tallo a kilo ti imbagak iti aglako.

Idi naikilonan ken naisupotna dagiti sadiwa nga ikan, inyawatna kaniak. Dagusko met nga impakagat ken Sultana ti pamitbitan ti plastik a supot ken binilin nga ipanna iti rabaw ti lamisaan a panganan iti kusina.

Uray la napanganga ti aglaklako ken ti drayberna iti naimatanganda!

“Saanna a sidaen?” Masmasdaaw ti pamaketenen ngem natayag ketdi ken naraniag ti rupana ta managisem nga aglaklako nga agtayag ngata iti lima a kadapan ken pito a pulgada. Nalabit taga-igid ti baybay daytoy ta kayumanggi.

“Ay, saan. Uray karne. Naipaugalin kenkuana dayta. Saanna a kanen ti banag a saan a maibaga,” impalawagko. “No umisbo wenno tumakki,  sumrek iti CRmi ket isu pay a mismon ti agi-flush.”

“Nagmayat metten! Babain sa? Ireserbaandak man met iti anaknanto ta gatangek. Mayat a pangalaan iti taraknen bareng no umala.”

Napaisemak. Adtoy manen ti kanayon a maibaga, ngem saan a pulos a matungtungpal. Ania ngata ti irasonko? Narigat met ngarud ti mangpaay iti rikna wenno kalikagum ti maysa a tao, ta saan a maymaysa ti aldaw a kunada – a kayatna a sawen, a dumtengto met ti panawen a panagkalikagum: ket no ania ti inaramidmo iti padam a tao, maaramid met kenka. Isu a winenak lattan basta la ketdi aganak. No aganak pay ni Sultana…

(Adda tuloyna)