Susik ti agkabsat, nagtungpal iti pannagbat

BANTAY, Ilocos Sur – Dati a susik ti nangkabilan ti maysa nga ama iti kabsatna a puon met ti nangtagbatan ti naudi iti manongna.

Iti report manipud iti polis ditoy nga ili, tinagbat ni Felix Dacayan y Banged, 46, residente iti Sitio Peru, Barangay Taleb, Bantay, ti kabsatna a ni Bernardo Dacayan y Banged, 55, naasawaan, agnaed met laeng iti nadakamat a lugar kalpasan a prinobokar ken kinabil ni Bernardo ken dagiti annakna ni Felix.

Sakbay ti insidente, mapapati a pinagsasawan ni Bernardo ni Felix gapuna a nagpatulong ni Aida, asawa ni Felix, kadagiti barangay tanod.

Ngem mapapati a rimmaman iti riri da Allan, 24,  ken ni Jaime, agpada nga annak ni Bernardo, ket kinabilda nga agaama ni Felix iti uneg ti balayna a puon ti pannakiranget metten daytoy a nagtungpal iti panangtagbatna ken ni Bernardo iti sumagmamano a daras.

Boluntario a simmuko ti suspek iti polis, karaman ti bolo a pinangtagbatna iti kabsatna.

Saan a nailanad iti blotter no ania ti dati a nagsusikan dagiti agkabsat.#