Suspetsa iti I. Norte massacre, nagudas

BATAC CITY – Pinaltogan dagiti polis a puon ti nakagudasanna ti kangrunaan a suspetsa iti pannakapapatay ti maysa kapitan ti barangay ken dagiti annakna iti uneg ti pagtaenganda idi Oktubre 22.

Segun iti report, nanggammat ni Rey Bilaon, residente iti Esperanza, Agusan del Sur, iti ubing ket inaramatna a hostage  ket kapilitan a pinaltogan dagiti polis a a puon ti nakagudasanna.

Ni Bilaon ti kangrunaan a suspetsa iti pannakapapatay da Rene Ballesteros, barangay captain, ken dagiti annakna a da Maureen, 7, ken Louisa, 5.

Tinagtagbat ken dinugsol ni Bilaon dagiti agaama iti uneg ti pagtaenganda iti agarup alas nuebe ti rabii ti Oktubre 22.

Natuntonan dagiti polis ti suspetsa iti Barangay Baligat ditoy ngem timmaray ket mapapati a nanggammat iti maysa nga ubing nga inaramatna a kas kalasagna.

Mapapati a napilitan dagiti polis a nangpaltog ken ni Bilaon idi saan nga intaltalek daytoy ti bilin kenkuana a sumuko.

Di pay ammo no ania ti motibo ni Bilaon, katulong ni Ballesteros, a nangpatay kadagiti agaama.#