Swindler a bading, an-anupen ti NBI

BANTAY, Ilocos Sur – Birbiroken ti National Bureau of Investigation ti maysa a bakla ken dagiti kakaduana a mapapati a nangloko kadagiti sumagmamano a negosiante ditoy Ilocos Sur a nagpukawanda iti dakkel a kantidad.

Sumagmamano a dadakkel a negosiante ti mapapati a linoko ti maysa a bading a nainaganan Justin Luna Mabini agraman dagiti maipagarup a kakumplotna a maysa a Carlo Paa, maysa a naam-ammo laeng a Melai Isabel ken maysa a baket.

Modus operandi dagiti suspek ti panagpammarangda a big-time a negosiante ket nagangkatda kadagiti tagilako manipud kadagiti business establishments a nagbayadanna kadagiti post dated a tseke.

Mapapati a nagtalek dagiti negosiante kadagiti suspek iti baet ti kadakkel ti gatad dagiti innalada a tagilako agsipud ta adda impasdekda a mini-mart iti San Ildefonso, Ilocos Sur a pagilakuanda kadagiti tagilakoda.

Naduktalan ti pammallaibo dagiti suspek idi impulong ni Barangay Captain Edgar Guillen ti Poblacion East, San Ildefonso, Ilocos Sur iti polis ti kellaat a pannakaabandona ti pagtagilakuan ti JCL Paa Mini Mart and General Merchandise idi Hunio 12 ket inlibas nga inkarga dagiti suspek dagiti tagilako iti uneg ti pagtagilakuan iti maysa a lugan sada pimmanaw.

Mapapati nga inangkat dagiti suspek dagiti tagilakoda kadagiti sumagmamano a negosianteĀ  ken dadduma pay a suppliers iti Metro Vigan a mapapati a pakairamanan ti HA Sales Marketing a kukua dagiti agassawa a Henry Sales y Amorao, residente iti Barangay Puspos, ditoy nga ili.

Segun iti report, maysa a transaksion ti simrekan dagiti suspek ken ti manager ti HA Sales Marketing no sadino a nangalada kadagiti nadumaduma a tagilako nga agbalor iti P351,576 sada nagiyisio iti akinkukua ti tallo a post dated checks nga agdagup iti P293,026.

Mapapati a timmalbog dagiti tseke nga inyisio dagiti suspek.#