Soon, a zoo in the Highlands

BAGUIO CITY — Baguio City is studying a proposal of a wildlife conversation foundation for the put up of a zoological institution in the city to further enhance the city’s tourism and the preservation and… Read more »

NASALUKAG A NEGOSIANTE

Nasalukag ni Filipino ta uray iti aniaman a lugar, okasion wenno panawen, adda latta mapanunotna a pamuspusan tapno maiwaragawagna ti produktona tapno makatged wenno makapastrek iti kuarta kas iti daytoy a lalaki a nakiparada a… Read more »

BAHAG PULIS

Marayray-awan ti maysa a balasang a makipatpatang iti maysa a polis iti Cordillera sakbay a nakipartisipar daytoy iti grand parade iti Rambak ti Sabong wenno Panagbenga 2009 a naangay iti Baguio City itay Marso 1.… Read more »