Footer

Tag Archives | #climatechange

EDITORIAL: Palagip ti Dios dagiti napigsa a bagyo nga ipateg ken saluadan ti nakaparsuaan

SAAN pay a naan-anay a nakabangon dagiti agindeg iti Amianan a Luzon gapu ti iduduprak idi Setiembre 15, 2018 ni Supertyphoon Ompong, ngem bimmasnot manen ni Bagyo Rosita a nangisangbay iti buteng ken didigra kadagiti tattao. Kalpasan ti panangduprak ni Bagyo Ompong iti Northern Marianas, isla iti Pasipiko a paset ti teritorio ti Estados Unidos, […]

Continue Reading