Footer

Tag Archives | #diesel

Agtultuloy nga ingingina dagiti produkto petroleo

URAY no saan a maibilang a kapategan a kasapulan tapno agbiag ti tao ti gasolina, krudo ken dadduma pay a produkto petroleo, ngem nagbalinen dagitoy a kasingin ti inaldaw a panagbiag a no awanda nga usaren dagiti makina ket parigatenna ti kasasaad dagiti tattao iti intero a lubong. Narigat a panunoten ti pagbanagan ti biag […]

Continue Reading