KATAS NG VAT

KATAS NG VAT. Madama ti panangukag ti empleada ti DSWD-Region I ti sertipikasion ti lolo ken lola idinto a nagmarangmang dagiti dadduma iti sanguanan ti sabali a lamisaan tapno ammuenda no adda a nakalista ti… Read more »