BINATBATAN FESTIVAL

BINATBATAN FESTIVAL

BINATBATAN FESTIVAL. Makaalino ti isem dagitoy sumasala ken ingget lap-it ti bagida a nangkumpas iti tokar bayat ti ilalabasda iti entablado a nagbuyaan dagiti opisial ti Vigan City nga indauluan ni Mayor Eva Marie S.… Read more »

NASALUKAG A NEGOSIANTE

Nasalukag ni Filipino ta uray iti aniaman a lugar, okasion wenno panawen, adda latta mapanunotna a pamuspusan tapno maiwaragawagna ti produktona tapno makatged wenno makapastrek iti kuarta kas iti daytoy a lalaki a nakiparada a… Read more »