Footer

Tag Archives | fiesta

Panangrambak kadagiti piesta

MABIGBIG ti Pilipinas a pagilian a pakaang-angayan dagiti adu a nalatak a panagrambak iti piesta a maysa kadagiti kangrunaan nga ar-araken dagiti turista manipud kadagiti nagduduma a pagilian. Nagduduma a piesta wenno festival dagiti maisaysayangkat iti adu a lugar ngem dagitoy ket namunganay iti pannakarambak dagiti selebrasion ti Simbaan Katolika. Maysa a mapagsidsiddaawan iti kaadu […]

Continue Reading