Footer

Tag Archives | #honey

Diro

MALAKSID kadagiti magun-od nga imbag para iti salun-at, naimas pay nga ilaok kadagiti resipi, imbes nga asukar wenno brown sugar ti usaren a nayon nga ingridiente, usaren ti diro. Saan laeng a pampasam-it, addaan pay iti naiduma a raman ken ayamuom a manggubuay ti eesseman a ramanan ti putahe, no di man manganen. Naisangsangayan a […]

Continue Reading