Ni Ma’am Ayzel

“ADDA kanon positibo iti bayrus ditoy ilitayo,” impasungad ni Manong Erning. Nadanonnakami iti sango ti kantinada ken ni Manang Isang. Konsehal ditoy barangaymi nga Ammupay ni Manong Erning. Maikadua a terminonan.  “Agpayso?” napabullad ni Manang… Read more »

Ni Kapitan Ben

“NO mapanka koma met agpalista ken ni kapitan, barok?” nangngegak a kinuna ni Manang Maila ken ni Marko nga anakna. Nadanonak ida ditoy kantina ni Anti Anjang a gumatgatangak iti sangaserbesa a manteka a pangkirogko… Read more »