Pannakabangon ti Kaliwa Dam

Pannakabangon ti Kaliwa Dam

MAIBILANG ti danum a puon ti panagbiag ken panagprogreso ti tao, ngem no dadduma, agbalin met a gapu ti trahedia. Nalawlaw dagiti nasurok a 7,100 nga isla ti Pilipinas iti baybay, ken nagadu dagiti karayan… Read more »