Footer

Tag Archives | #lengguahe

KWF statement on the harmonization of orthographies of Filipino languages

The Komisyon sa Wikang Filipino released a statement in response to the controversy surrounding the launch of the Ortograpiya ti Pagsasao nga Ilokano 2018 which many Ilokano writers’ groups and other advocates of the Ilokano language are protesting for its deviation from the existing orthography being used by the Ilokano writers and experts. In the […]

Continue Reading

CEREMONIAL TEARING OF THE NEW KWF ILOKANO ORTOGRAPHY

CEREMONIAL TEARING OF THE NEW KWF ILOKANO ORTOGRAPHY. Members of the Gunglo dagiti Mannurat nga Ilokano iti Filipinas (Gumil Filipinas) perform a symbolic tearing of the latest Ilokano Orthography released by the Komisyong ng Wikang Filipino (KWF) to express their protest against the new guidelines during a conference that was held at Mariano Marcos State […]

Continue Reading

Ilokano orthography nga impaulog ti KWF, kinontra dagiti mannurat ken mangisursuro

LAOAG CITY – Nagkaykaysa dagiti adu a beterano a mannurat ken mangisursuro a nagipeksa ti protestada iti baro nga Ilokano orthography nga impaulog ti Komisyong ng Wikang Filipino kabayatan ti taripnong nga inangay ti Gunglo dagiti Mannurat nga Ilokano iti Filipinas (Gumil Filipinas) sadiay Mariano Marcos State University iti daytoy a siudad idi Oktubre 27, […]

Continue Reading

SINURSURAN: Makitsismiska manen?

PAPANAM? Mangarruba la bassit. Bigbigat, makitsismiska manen! Makitsismis? Mangarruba, kunak. Ket isu! No mangarruba, makitsismis daytan! Mayatka kadayta? Mapanka laeng makikaarruba ngem ipapandan, diretsuendan a mapanka laeng makitsismis. No tsismis kunatayo, iti kulturatayo a puli, negatibo dayta. Ibusen ti oras nga agpapatang iti awan kaes-eskanna a banag. Saritaen, pagsasaritaan dagiti am-ammo. Ipalgak dagiti limed a […]

Continue Reading

Makaulaw ti alinuno iti kinaasino? (Maikadua a paset)

Madrama unay ti pakasaritaan ti lengguahe nasional gapu iti panagsulpot dagiti nagduduma a pananaw ken panirigan. Kas  sungbat iti naurnos a saritaan, napasamak ti kombension nasional idi 1972. Ken napasamak ti pannakabalbaliw ti ortograpia. Iti dila ni Ilokano, nupay naidisso ti daan nga ortograpia—dagiti balikas a panagusar iti c, q, f ken dadduma pay, saan […]

Continue Reading

Makaulaw ti alinuno iti kinaasino? (Umuna a paset)

Adda ‘tay pagsasao dagiti Ilokano nga asinoman a dina ammo ti naggapuanna dina met ammo no sadino ti pagturonganna. Iti ababa a pannao, maul-ulaw wenno nayengyeng. No apay a makarikna iti nalabes a pannakaulaw, ngamin napigsa pay laeng ti pusipos ti alinuno iti gimong ken saan nga agsusurot ti panirigan dagiti nagduduma a nakem. Kasano […]

Continue Reading

Ti Arte ti Komunikasion Ilokano 101 (Maika-35 a Paset)

Ania ti aramidem no maipasungalngalka iti impromptu a diskurso? Dagitoy ti kangrunaan nga aramidem: 1. Mentally alert 2. Ti mensahe wenno kangrunaan nga ibaga 3. Ti taray ti lengguahe wenno panagsao a kas maibagay iti kapanunotan ken tungtongan wenno mensahe. 1. Mentally alert. Relaks. Siempre, no addaka iti maysa a dakkel a tallaong ket madama […]

Continue Reading

Ti Arte ti Komunikasion Ilokano 101 (Maika-33 a Paset)

Kas pagarigan koma ta adda saanmo a kinayat iti maysa a tao, nasken  ngarud a makisaoka ket ibagam dayta a saanmo a kayat. Isawangmo iti naalumamay, pagtungtonganyo a nasayaat ti rumbeng nga inkay aramiden  tapno masabat ti kapkapnekan a solusion no di man kaipapanan a rumbeng nga agpaay kadayta. (more…)

Continue Reading

Ti Arte ti Komunikasion Ilokano 101 (Maika-32 a Paset)

NASAMAY ti pannakisao no addaan iti pokus ken interes dagiti agtutungtong. Pokus. Maymaysa ti imatangda. Awan daydiay adayo ti panunotna iti tungtongan. Saan a kasali no kasdiay. No kuna a pokus, nakakonekta ti agsasao ken ti dumdumngeg iti maymaysa a topiko nga inda  pagsasaritaan. Interesado ti tunggal maysa a dumngeg, agsao, agited ken umawat iti […]

Continue Reading