Saluadan ti kabaybayan

NAGASAT ti Pilipinas ta naaddaan iti nalawa ken nabaknang a daga ken kabaybayan a no nasayaat koma ti pannakabukibok ken pannakausarda ket makaipaay iti sapasap a panagdur-as ti pagilian ken kabibiag dagiti umili. Nalawlawa nga… Read more »