Footer

Tag Archives | Manila Trench

BANNER NEWS: Amin a siudad ken ili iti Region 1 a dumna iti baybay, mabalin a madidigra iti ginggined

VIGAN CITY – Kalaksidan ti Vigan City, amin a siudad ken ili iti Region 1 a dumna iti baybay ket mabalin a madidigra iti napigsa a ginggined no agkuti ti Manila Trench iti paset ti West Philippine Sea, isu a kasapulan ti naan-anay a panagsagana dagiti maseknan a local government units. Dayta ti ballaag nga […]

Continue Reading