Footer

Tag Archives | #mining

Epekto ti panagminas iti nakaparsuaan

MAISARDENGTO ngatan ti panagminas wenno mapaingetanto ti Philippine Mining Act of 1995 kalpasan ti trahedia a pannakagabur dagiti adu a tattao iti panagreggaay ti daga sadiay Brgy. Ucab, Itogon, Benguet kabayatan ti iduduprak ni Bagyo Ompong iti Northern Luzon idi Setiembre 15, 2018. Nasuroken a limapulo dagiti nasarakan a bangkay dagiti kameng ti search and […]

Continue Reading