Footer

Tag Archives | #nationallanguage

Makaulaw ti alinuno iti kinaasino? (Maikadua a paset)

Madrama unay ti pakasaritaan ti lengguahe nasional gapu iti panagsulpot dagiti nagduduma a pananaw ken panirigan. Kas  sungbat iti naurnos a saritaan, napasamak ti kombension nasional idi 1972. Ken napasamak ti pannakabalbaliw ti ortograpia. Iti dila ni Ilokano, nupay naidisso ti daan nga ortograpia—dagiti balikas a panagusar iti c, q, f ken dadduma pay, saan […]

Continue Reading

Makaulaw ti alinuno iti kinaasino? (Umuna a paset)

Adda ‘tay pagsasao dagiti Ilokano nga asinoman a dina ammo ti naggapuanna dina met ammo no sadino ti pagturonganna. Iti ababa a pannao, maul-ulaw wenno nayengyeng. No apay a makarikna iti nalabes a pannakaulaw, ngamin napigsa pay laeng ti pusipos ti alinuno iti gimong ken saan nga agsusurot ti panirigan dagiti nagduduma a nakem. Kasano […]

Continue Reading