Footer

Tag Archives | Pangasinan

8 natay iti panangduprak ni Bagyo Juan iti Rehion Uno; ginasut a tattao, naibakuit iti Ilocos Sur

SAN FERNANDO CITY, La Union – Agdagup iti walo dagiti natay idinto a ginasut a pamilia ti naibakuit iti panangsanot ni Bagyo Juan iti rehion one. Kaadduanna kadagiti natay a biktima ti bagyo ti naireport manipud iti Pangasinan idinto a maysa ti mapapati a nalmes iti Ilocos Sur idi kangitingit ti bagyo. Nabigbig dagiti natay […]

Continue Reading

Agpailayon a barangay kagawad, napapatay iti paggasolinaan

CALASIAO, Pangasinan – Napapatay ti maysa a pailayon a barangay kagawad bayat ti pananggasolinana iti motorsiklona idi malem ti Oktubre 17 ditoy nga ili. Natay a sigida ni Gerry Garcia, 55, residente iti Barangay San Vicente ditoy nga ili gapu kadagiti sugatna iti bukotna. Kitkitaen dagiti polis no adda pakainaigan iti eleksion ti pannakapapatay ni […]

Continue Reading

PRO1 to deploy 2700 cops for barangay and SK polls

CAMP BGEN OSCAR M FLORENDO – The Police Regional Police 1 (PRO1) will deploy more than 2,700 policemen in 2,635 polling centers in the four provinces of Region 1 to ensure clean and orderly barangay and sangguniang kabataan (SK) elections on October 25. PRO1 director Chief Superintendent Orlando M. Mabutas said his personnel will be […]

Continue Reading

BANNER NEWS: Rali, signature campaign, naisayangkat iti Vigan City, Sta. Catalina kontra panagminas iti Ilocos Sur

VIGAN CITY – Nagtignay dagiti agtuturay, barangay officials ken bumarangay ti Sta. Catalina ken daytoy siudad a manglapped iti panagminas ti maysa a kompania ti minas iti kabaybayan a sakup ti ilida. Iti Vigan City, nangisayangkat dagiti opisial ken agnaed iti dua a coastal barangays ditoy siudad iti rali maikontra iti pannakaminas ti kabaybayan a […]

Continue Reading