Footer

Tag Archives | Papal Basilica Sta Maria

Addan Spiritual Bond ti Papal Basilica ni Sta Maria iti Roma ken simbaan ni Apo Caridad iti Bantay

SAANEN a nasken a mapan sadiay Papal Basilica iti Santa Maria Maggiore, Rome, Italy tapno magun-od ti Plenaria Indulhensia wenno pannakapakawan dagiti basol ta mabalinen a magun-od daytoy babaen ti ipapan iti Shrine of Our Lady of Charity wenno simbaan ti Parokia ni San Agustin iti Bantay, Ilocos Sur. Dayta ti nairakurak kabayatan ti Nasantuan […]

Continue Reading