Footer

Tag Archives | #pshs

Panagbalin a PSHS scholar para iti naraniag a masakbayan, awis ti IRC Director

SAN ILDEFONSO, ILOCOS SUR – Panagbalin nga scholar ti prestihioso a Philippine Science High School tapno magun-od dagiti adu a benepisio, ken maikkan ti gundaway nga agadal iti eskuela a mangipangpangruna iti siensia kas panagsagana iti panagbasa iti kolehio ken panagballigi iti propesion, babaen ti panageksamen iti National Competitive Examination a ti deadline ti panagipila […]

Continue Reading