Tag: #pyramiding - Tawid News Magazine
scam

Agannad kadagiti manangallilaw

Maysa met a panangallilaw kadagiti umili dagiti dadduma a networking. Nasken iti panagusisa, panangadal ti taray ti kompania a serkan iti networking sakbay a sumrek wenno agaplay dita. Amangan no maipada kadagiti nagsagaba a gapuanan… Read more »