SINURSURAN: Makadapigak sa…

IMMULIMEKEN ti aglawlaw. Awanen dagiti agsasallupang a jingle dagiti kandidato. Saan itan a mariribuk dagiti umili iti ariwawa nga iririaw dagiti managkari. Makaturog met laengen a naimbag ti tunggal maysa. Ta nalpasen ti basingkawel. Nagtimeken… Read more »