Dagiti isla iti pagilian

SEVEN THOUSAND one hundred islands. Dayta ti mangbukbukel iti sibubukel a pagilian. Nangangayed nga isla. Namnamsek iti kinabaknang. Maipagpannakkel la unay. A pagnumnumaran ti tunggal umili. Nga ap-apalan dagiti sabsabali a pagilian. Isu a kasta… Read more »

SINURSURAN: Makadapigak sa…

IMMULIMEKEN ti aglawlaw. Awanen dagiti agsasallupang a jingle dagiti kandidato. Saan itan a mariribuk dagiti umili iti ariwawa nga iririaw dagiti managkari. Makaturog met laengen a naimbag ti tunggal maysa. Ta nalpasen ti basingkawel. Nagtimeken… Read more »