Footer

Tag Archives | #soilerosion

BANNER NEWS: Biktima ti didigra sadiay Brgy. Amguid, Candon City, tultulongan ti gobierno ken pribado a sektor

CANDON CITY – Naminsan pay a napaneknekan kabayatan ti napalabas a napaut a nepnep nga iti sango dagiti pannubok ken didigra a pinataud ti napaut a tudo ket adu latta dagiti institusion ken tattao a sumaranay. Napaneknekan daytoy a panagtulong dagiti kameng ti nasurok a 40 a pamilia a nagbalin a biktima ti panagpababa ti […]

Continue Reading

FEATURE: Mabalinen nga iballaag no adda panagreggaay ti daga, kuna ti sientista ti UP (Umuna a paset)

Photo credit: Brgy Amguid, Candon City. Photo taken from the Facebook Page of Prov Board Member Atty Pablito Sanidad (https://www.facebook.com/atty.pablitos) Nagbettak ti daga ti Barangay Amguid iti siudad Candon. Limned ti daga ti tengnga ti taltalon iti Santa Lucia. Adda met panagreggaay kadagiti 10 pay nga ili ken siudad ti Ilocos Sur. Naaramid dagitoy gapu ti […]

Continue Reading