Footer

Tag Archives | Special education

SPED caravan, nairusat iti Ilocos Sur

VIGAN CITY – Kinuna ti maysa nga opisial ti Department of Education a maipatungpal ti Special Education program iti sibubu kasapulan nga awaten ti amin a pagadalan ken unibersidad dagiti persons with disabilities tapno masagrapda met ti pagsayaatan nga ited ti edukasion,” kinuna ni Inciong. Naangay met ti seminar nga addaan iti modules para iti […]

Continue Reading