Footer

Tag Archives | Vigan City Jail

Panangted iti gundaway kadagiti balud nga agbalin a produktibo nga umili, awis ti Vigan City jail warden

VIGAN CITY – Panangted ti gobierno ken kagimongan iti naan-anay a gundaway kadagiti balud nga agreporma ken agbalin a produktibo nga umili ta isuda ket biktima laeng dagiti nagduduma a pasamak iti biag. Dayta ti kangrunaan nga inyawis ni Jail Inspector Reyland Tabios, Warden ti Vigan City Jail kadagiti kameng ti Ilocos Sur Integrated Press […]

Continue Reading