Footer

Tag Archives | #yolanda

Leksion nga imbati ni Bagyo Yolanda kalpasan ti lima a tawen

NAAN-ANAY kadin a nakabangon dagiti adu a biktima ni Bagyo Yolanda kalpasan ti lima a tawen? Ania dagiti naindaklan nga adal nga imbati kadagiti Pilipino ti iduduprak ti kapigsaan a bagyo a nangbasnot iti Pilipinas, a nanggubuay iti nakaro a didigra nangruna sadiay Eastern Visayas ken kaparangetna a lugar. Nakaam-ames a pasamak ti imbati ni […]

Continue Reading