Tallo a police substations, maipasdek

CANDON CITY – Maysa a resolusion ti impila ni Konsehal Nestor Itchon para iti pannakaipasdek ti tallo a substation ti polis ditoy siudad.

Maipasdek dagiti substation ti polis iti asideg ti Candon City Hall, Candon Public Plaza ken iti Barangay Hall ti Barangay Langlangca 2nd, Candon City.

Malaksid kadagiti polis, makitinnulong dagiti barangay tanod nga agbantay kadagiti substation.

Kangrunaan a panggep ti pannakaipasdek dagiti nasao a substations ti pannakalapped iti kriminalidad ditoy siudad.#