Tapno maitag-ay produkto ti probinsia, arts and crafts center naluktan

VIGAN CITY – Impalgak itay nabiit ni Vice Governor Deogracias Victor “DV” Savellano nga addan arts and crafts center para dagiti produkto a partuat ditoy probinsia iti Casa Maria a masarakan iti Kalsada Gen. Luna ken nagsulian ti Gov. A. Reyes.

“Ditoy probinsia ken uray iti pagiliantayo a Filipinas, awan ti lugar wenno sentro a paggatangan kadagiti nadumaduma a produkto nga aramidtayo,” kinuna ti bise gobernador idinto a nagyaman iti akinkukua ti Casa Maria ta nayat a mausar ti puesto a kas arts and crafts center.

“Amin-amin a producers a mayat a mangidisplay iti produktoda sadiay, libre, awan bayadanda,” kinuna ti bise gobernador idinto nga innayonna a “kawanggawa daytoy a para kadagiti kaprobinsiaantayo.”

Impalgak ni Savellano nga adu dagiti produkto nga adda la iti balay dagiti producers ta awan ti pagidispleyanda kadagiti partuatda ket ti arts and crafts center ti mangsolbar iti problemada.

Kinuna pay ni Savellano nga uray dagiti local artists, ken dagiti painters ken craftsmen, nangrugidan nga agikabil iti art gallery sadiay.

“Maragsakannak unay ta agrespondeda met kadagitoy mapaspasamak nga aktibidad,” kinuna ni Savellano.

Kabayatanna, balligi nga inangay ti Ilocos Sur Hotel Resorts and Related Enterprises (ISHORE), ti umuna a pasalip ti Culinary Arts Hotel and Restaurant Service iti gymnasium ti University of Northern Philippines ditoy itay nabiit.

Kinuna ni Savellano, dadaulo ti ISHORE, a naangay ti pasalip a pangipamatmat a saan a maudi dagiti hotels, restaurants ken resorts iti probinsia no culinary arts, floral design, bouquet, fruit and vegetable carving, table setting, cocktail mixing, creative cake display ken dadduma pay, ti pagsasaritaan.

Nakipartisipar iti pasalip iti benneg ti propesional ti Cabugao Beach Resort, Cordillera Inn, Kusina Felicitas, Ilocandia Cafe and Restaurant, Naturales Resort, Ponce Del Mar, ken ti Vigan Plaza Hotel idinto a nakisalip iti amateur category ti University of Northern Philippines, Ilocos Sur Community College, Ilocos Sur Polytechnic State College, ken St. Paul College of Ilocos Sur.