Tapno saan a madadael ti imahe ti pagilian

Kasapulan nga agtignay ti gobierno tapno maiyalikakana ti imahena iti sanguanan ti report ti maysa nga internasional a gunglo dagiti parliamentarian ken iti panangibasura ti kangatuan a korte ti apelana mainaig iti kaso nga impilana maikontra kadagiti agililinteg a mangidadaulo kadagiti grupo a kuna ti militar a front ti komunista a terorista.

Iti report ti Inter-Parliamentary Union (IPU) a nangisayangkat iti panagpalutpot, kinunana nga adda pakainaiganna iti politika dagiti kaso ti rebellion nga insalpak ti gobierno maikontra kada Bayan Muna representatives Satur Ocampo, Joel Virador ken Teodoro Casiño, Anak Pawis representatives Rafael Mariano ken Crispin Beltran ken Gabriela representative Liza Masa.

Insayangkat ti delegasion manipud iti internasional a gunglo dagiti 140 a nasional parliaments a naipasdek pay idi 1889 ti panagpalutpotda ditoy pagilian idi Abril 18-21 daytoy a tawen ket nangangato nga agtuturay ti gobierno ken opisial ti human rights ti kinainnumanda a pakairamanan da House Speaker Jose de Venecia, Executive Secretary Eduardo Ermita, National Security Adviser Norberto Gonzales, dati a Defense Secretary Hermogenes Ebdane ken Commission on Human Rights Chair Purificacion Quisumbing.

Kinuna ti IPU a “ti nagsaganad ken pinget dagiti autoridad iti panangipilana iti sedision, rebellion ken murder charges ken kaso ti pannakadiskualipika ti Bayan Muna, Anak Pawis ken Gabriela ket mangited iti impression a maar-aramid amin dagitoy tapno maikkat iti proseso a politika dagiti maseknan a parliamentarians ken dagiti partidoda.

Kinuna ti IPU iti reportna a bayat ti interbio, imbatad dagiti opisial ti gobierno ti konbiksionda a kameng ti Communist dagiti party-list representatives idinto nga awan met ti dinakdakamatda nga adda akusasion a maikontra iti linteg ti aktibidad dagitoy.

Innayon ti IPU ti notasionna a “duly constituted political parties” ti Bayan Muna, Anak Pawis ken Gabriela.

Inyunay-unay ti 118 ti tawenna nga internasional nga organisasion nga awan ti pangngeddeng ti korte a nangbilin iti asinoman a mangibaga nga illegal nga organisasion dagitoy a partido ken rebelde wenno mammapatay dagiti kameng ken dadauloda.

Iti sabali a bangir, imbasura a pinal  ti Korte Suprema  ti apela ti Opisina ti Solicitor General (OSG) iti immuna a desisionna a nangdismis iti rebellion charges maikontra kadagiti innem a party list representatives ken uppat a sibilian a pakaibilangan da Vicente Ladlad, Nathaniel Santiago, Randall Echanis ken Rey Claro Casombre.

Iti panangibasura ti second division ti Korte Suprema iti apela ti OSG, kinunana nga awan ti naidatag daytoy a “substantial” nga argumento tapno maipaay ti dinawatna a rekonsiderasion.

Binallaagan pay ti Korte Suprema ti Department of Justice a dina itulok nga apektaran ti politikal a konsiderasion dagiti tignayna, idinto a binabalawna daytoy gapu ta mapapati a namirit iti iregularidad ti pakpakauna nga inbestigasionna iti kaso a rebellion maikontra iti sumagmamano kadagiti respondente a mangted pammatalged iti kontension a “tirtiris” ti panagusig.

Kas panagtungpalna iti pangngeddeng ti Korte Suprema, imbilin ti Makati Regional Trial Court 150 iti hepe ti Philippine National Police Custodial Center iti Camp Crame ti madagdagus a panangruk-atna ken ni Beltran.

Maipalagip a naaresto ni Beltran kalpasan ti panangideklara ni Pres. Arroyo iti state of emergency idi Pebrero idi napan a tawen.

Nakaliklik da Ocampo, Virador, Casiño, Mariano ken Liza Masa gapu ta nagpaknida iti House of Representatives.

Naipan ni Beltran iti Philippine Heart Center manipud pay idi Abril 2006 gapu iti sagsagabaenna a hypertension ken dadduma pay a sakit.

Nasurok a P800,000 ti bayadan ni Beltran iti panagpaagasna iti ospital iti nasurok a makatawen.

Iti baet ti disqualification case a naipila maikontra kadagiti progresibo a party list organizations, nagballigi dagitoy nga agsubli iti House of Representatives gapu iti panangsuporta dagiti tattao kadakuada itay napalabas nga eleksion.

Iti panagsubli ni Beltran iti Kongreso, kinunana nga utangna ti wayawayana kadagiti rinibribu a Filipino a nangikampania kenkuana ken maikontra iti panagleplep a politikal ti administrasion Arroyo.

Imbatadna a mangipila iti kaso maikontra kadagiti tattao a responsable iti pannakadetenena.

Kinuna ni Capulong nga adu ti kalintegan ni Beltran a nalabsing, nangnangruna ti immunidadna iti pannakaaresto kas miembro ti Kongreso.

Iti met biang ni Ocampo, dinawatna nga ibbatanen ti administrasion dagiti trump-up cases maikontra kadakuada.

Iti sanguanan dagitoy a “setback” a sinagabana ken iti naparnuay a dakes nga imahena iti internasional a komunidad, kasapulan nga agtignay ti gobierno tapno masaluadan ti imahena mainaig kadagiti agsasaruno nga extrajudicial killings a maipabpabasol iti militar iti baet ti panangipetteng dagiti opisial nga awan ti pannakainaigda kadagitoy a pammapatay ken panangdukot?

Nangruna ita ta umad-adu dagiti rumkuas a sumupiat iti pannakayimplementar ti Human Security Act.

Ita pay, adun ti komuntra iti nasao a linteg agsipud iti amak nga aramaten laeng ti turay a pangpukaw iti aniaman nga isusupiat iti administrasion Arroyo gapu iti kaawan ti implementing rules and regulations ken dagiti saan a nalawag a nailanad a saklawenna.

Ngem adda met pakababalawan no dadduma dagiti agilinlintegtayo ta saanda a lininay a nalaing daytoy pinutarda a linteg.

Iti nalawlawag a pannao, nakusel ti nasao a linteg, naidardaras ket adu dagiti pagkurangan ken pagkamtudanna nga ita posible a pagtaudan dagiti pannakaabuso.

Nupay kasta iti panangipanamnama ti gobierno nangruna ti kapolisan ken militar nga iyimplimentarda ti linteg a kangrunaan a kitaenda ti pannakasalaknib ti kalintegan ken seguridad dagiti umili, agserbi ketdi daytoy nga alay-ay dagiti amak a sumken iti panunot ken rikna.

Kasta met a nagtignay ti Korte Suprema ket insayangkat ti maysa a summit tapno maiwayat dagiti wagas a pannakalapped kadagiti extrajudicial killings ken naing-inget a pannakaipatungpal kadagiti linteg tapno madusa dagiti nagisayangkat babaen ti napabileg a korte.

Dagitoy dagiti linas a pagkaptan dagiti umili gapu iti kaawan ti sirmata ken panagimutektek dagiti agilinlintegtayo idi putarenda ti nasao a linteg mainaig iti seguridad dagiti umili.#