TARAON TI BIAG: Ipalagip dagiti Ubbing ti Nalipatan

Iti kaanoman, saan a barengbarengen dagiti ubbing. Amin a garaw ken aramid dagiti nagannak ket inda palpaliiwen no apay ken kasano ken ania ti makagapu. Isu nga adda tiansa, a no maminsan, ti aramiden ti ubbing ket maysa a palagip iti panagbaybay-a wenno iti pannakalipat, lalona iti pagrebbengan.

Pagarigan ti pakasaritaan ni Tintin, Grade four, masirib ken managpaliiw nga ubing ken honor pupil iti pagbasbasaanna nga eskuela. Maikatlo kadagiti uppat nga agkakabsat.

Saan koma a kayat ni Ana nga inana, a makipagnaed kadakuada ti baketen nga inada wenno lola dagiti ubbing. Ngem iti ipapatay ti kabsatna, a pagnanaedan ti inada, inkapilitan nga isu ti nangako iti responsibilidad. Ti dua pay a kakabsatna ket naikamangda iti adayo a lugar. Isu nga awan ti naaramidan ni Ana.

Maysa nga empleado iti banko ni Marco, ti asawa ni Ana. Naanus ken naayat kadagiti nataengan ni Marco. Pasaray isangpetanna iti saramsamen ti baket. Isurona dagiti annakda iti kinapateg dagiti nataengan. Agpalpaliiw laeng ni Tintin. Ngem saan unay nga atiddog ti aanusan ni Anakadagiti nataengan. Managsulsulit ngamin.

Kas iti naminsan nga aldaw, imbukodnan ti inana a mangan. Manganen iti siled daytoy. Saannan nga ayaban a sumango kadakuada iti lamisaan. Ngamin agsipud ta adda diperensia dagiti ima ti baket, nabayag a mangan, nawara a kasla ubing.

Dimlaw ni Marco iti inaramid ni Ana iti inana. Kinunana a bay-an latta koman ni Ana ta kasta ngarud ti nataenganen. Agturong met amin iti panagtaeng. Uray ni Tintin ket dimlaw iti inaramid ti inana. Ngem inrason ni Ana a pakapalag-ananna ti inaramidna ta mabannog met nga agasikaso iti inana, kadakuada ken kadagiti aramidna iti uneg ti pagtaenganda.

Kinuna ni ubing a Tintina tumulong no awan ti eskuelada, babaen ti panagserbina iti lolana, kas koma iti mangipan iti taraon daytoy ken mangala iti nanganan ti baket. Pasaray agidalimanek ti ubing iti uneg ti siled ti baket. No awan ti ar-aramidenna, mapan ni Tintin iti lolana tapno katungtongna.

Iti maysa nga aldaw a kasangsangpet da Ana ken Marco manipud iti maysa nga okasion a dinar-ayanda, nadlawda a linlinisen ni Tintin ti dua a sabut. Idi damagen ti ina, naammuanna a project ni Tintin iti eskuela ti ar-aramidenna. Kanayon ngamin nga agaramid iti project ti ubing. Pasaray iti siled ti lolana nga agaramid.

Kinuna ni Tintin a no malpasna ti projectna, idulinna dagita ta agpaayto ken ni Ana inton baket. Agbalinto a panganan ni Ana. Ta saan kadi a kasta ti mapaspasamak iti lolada?

Saan a nakatimek ni Ana. Nagkatawa sa napalingaling ni Marco.

Kabigatanna, inkeddeng ni Ana a manganen ti inana iti lamisaan. Makigiddanen kadakuada a mangan. No ania ti maidasar, agpaay met iti baket. Naragsakan ni Tintin iti keddeng ti inana. Naragsakan dagiti annakna. Kasta met ken ni Marco. Nagsubli ti kinaragsak ti baket.

No maminsan, adda pasamak a manglukat iti kinapudno ken agserbi a kas bunga iti implikasion ti napalabas a pangngeddeng. Mautob ti panagbiddut. Ngem iti panangilinteg ti aramid, isublina ti naan-anay a talinaay.#