TARAON TI BIAG: Pagrebbengan

No maminsan, nupay saantayo pay a sisasagana a sumango iti dakkel a panagbalbaliw iti panagbiagtayo, sumrektayon iti biag ti naestadoan. Ngem no dadduma, sapulentayo latta ti nakairuamantayo iti laksid a sabalin ti panagbiagtayo iti agdama iti napalabas. Dakkel la unay a biddut daytoy. No saan a maaluadan, agtinnag nga awan ti mamaayna ti pinarintumengan a karinkari.

Kas ken ni Cely, addanen iti asawa ngem saanna pay laeng nga inikkan iti importansia ti responsibilidad a rumbeng koma nga akmenna iti asawana, ken iti uneg ti pagtaenganda. No ania daydiay panagbiagna idi balasang, isu pay laeng ti ar-aramidenna uray addan asawana. Un-unaenna nga aramiden dagiti bambanag a pagduyosan ti bagina. Saanna pay laeng a kayat ti aganak ta importante kenkuana ti immal-o a pammagina. Sangkasaona a dina pay kayat ti aganak ta saanna pay laeng a naipapas ti kinabalasangna. Dayta ti sangkarasonna ken ni Albert nga asawana no kasdiay nga ipadlaw ti lakayna ti ayatna a maaddaanda metten iti anak.

Saan ngarud a nagbaliw ti lifestyle ni Cely. Magustuanna ti agpasiar. Masansan a saan a masangpetan ni Albert. Siempre, iliwen met ti asawana ti kinnaaddana koma iti pagtaenganda no sumangpet manipud iti trabaho. Ta isu met ti rumbeng koma a mapasamak. Ngem anian ta kawaw ti pagtaengan a sangpetanna. No dadduma, awan pay ti masangpetanna a taraon. Kapilitan nga isu ti agisagana iti kanenda ket no masadut, mangan laengen iti ruar.

Iti pannakasemsem ti lalaki, kinasaritana manen ti baketna. Ngem kaskasdi ti inrason ni Cely, saanna pay a naipapas ti panagbiag ti kinabalasang. Kayatna pay ti agpapas nga aglang-ay sakbay a maigalut iti kinaina.

Napunuan ni Albert ket naladaw metten a nagaw-awid. Inggaed ti lalaki ti nagtrabaho. Impaayna ti panawenna iti trabaho. Ditoy ti nangibukbokanna iti panawenna.

Nagbalaw ni Cely idi rinabii metten a maladaw a sumangpet ni Albert santo nagsapa a bumangon a mapan agopisina. Agkape laengen ket umulogen iti balayda. Saanen a kas idi nga agek ti pangriingna ken ni Cely.

Pinadasna a kasao ni Albert, ngem saan met nga inkaskaso ti lalaki. Ibabana nga insegida ti telepono. Uray dagiti emailna iti lakayna, awan a mabasana a sungbat uray tulnek la koma.

Napan ni Cely iti pagtrabahuan ni Albert, ngem di nagparang ti lalaki. Impiduana ngem kaskasdi a di inasikaso ti lakayna.

Naglabas ti panawen a kasta ti situasionda. Ditoy a naamiris ni Celia ti biddutna. Saanna ngamin nga inikkan ti importansia a sumangsangon iti dakkel a responsibilidad. A saanen a dagiti laeng agpaay kenkuana ti importante no di ket addan katukadna a nasisita nga aramidenna. Isu dayta ti responsibilidadna iti asawana. Ti panangakemna iti kapatgan amin nga akem ti maysa a naasawaan. Nautobnan ti amin.

Inkeddeng ni Cely nga agtignay itan tapno salbarenna ti relasionda ken ni Albert. Sipapakumbaba a nagpatulong iti katuganganna a babai. Ti katuganganna a babai ti nangidalan iti panagkappiada a dua.

Ita, nagsubli met laeng ti nasam-it a langenlangenda. Nagyaman ni Cely ta nasapa a naamirisna ti biddutna ket saan a nagtungpal ti kinaawan responsibilidadna nga asawa iti panagsinada ken ni Albert.

Akmen koma ti babai ti pagrebbenganna kas maiyataday iti maysa a naasawaan. Masapul a patas ti akmen ti tunggal maysa. No nasam-it ti langenlangen dagiti agassawa, makaguyugoy ken makaay-ayo a buyaen, saan laeng nga iti imatang ti padada a parsua no di ket iti Dios.#